Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
185.512
Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – BGV – buitengewone omstandigheden – medische elementen – loutere verwijzing naar 9ter procedure – 9ter beslissing vernietigd door RvV – retroactieve werking – opnieuw tijdelijk legaal verblijf – vernietiging

De eerste bestreden beslissing wijst de medische aangehaalde elementen volledig af door louter te verwijzen naar de gevoerde procedure van de ingediende aanvraag in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Uit de feitenbeschrijving weergegeven onder punt 1 blijkt dat de beslissing van 4

juni 2013 die de aanvraag om machtiging tot verblijf om medische reden ongegrond verklaart door de Raad in arrest nr. 185 511 is vernietigd. Er werd niet nagegaan of de ziekte waaraan eerste verzoeker lijdt op adequate wijze kan behandeld worden of de behandeling beschikbaar is in het herkomstland. Tevens werd er vastgesteld dat de ziekte ernstig is nu de verwerende partij de aanvraag ontvankelijk verklaarde op 1 juli 2010. Deze vernietiging met retroactieve werking heeft tot gevolg dat de verzoekende partijen opnieuw komen te staan onder de ontvankelijk verklaring van hun aanvraag zodat

zij opnieuw beschikken over een tijdelijk legaal verblijf en in hetzelfde arrest werden de op die dag uitgereikte bevelen vernietigd. Uit het voormelde arrest blijkt dat de verwerende partij geen correcte toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet maakte en niet onderzocht of er een adequate behandeling van de medische zorgen die eerste verzoeker behoeft voorhanden is in het herkomstland.

Ten gevolge van de vernietiging zal de verwerende partij opnieuw moeten antwoorden op de medische

elementen aangehaald in de aanvraag. Een loutere verwijzing kan niet volstaan in casu.

 

In de bestreden beslissing wordt er evenmin nagegaan of de medische problematiek van eerste verzoeker in casu het de familie niet bijzonder moeilijk maakt om terug te keren naar het herkomstland

te meer in casu eerste verzoeker lijdt aan posttraumatische stress. Rekening houdend met dit gegeven

en het inmiddels tijdelijk legaal verblijf waarover verzoekers thans beschikken, maken verzoekers aannemelijk dat de eerste bestreden beslissing niet afdoend gemotiveerd is met de enkele verwijzing naar de regularisatieaanvraag omwille van medische redenen en de beslissing die hierop volgde, dit in

samenlezing met artikel 9bis van de vreemdelingenwet.