Wat is inburgering?

Volgens het nieuwe decreet over inburgering en integratie is inburgering een begeleid traject naar integratie.

De overheid zorgt daarbij voor een programma op maat. Het programma verhoogt de zelfredzaamheid van de deelnemers en hun participatie op professioneel, educatief en sociaal vlak. 

Hoe ziet het inburgeringstraject eruit?

Vier onderdelen

Wat houdt het traject in?

 • een basiscursus Nederlands
 • een cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO): een kennismaking met de Vlaamse en Belgische samenleving
 • loopbaanoriëntatie
 • individuele trajectbegeleiding

De onthaalbureaus organiseren dit traject. Er zijn drie onthaalbureaus in Vlaanderen en Brussel

Vervolgtraject

Sommige inburgeraars breien een vervolg aan hun inburgeringstraject: ze volgen bijvoorbeeld vervolgcursussen Nederlands als voorbereiding op hogere studies. Of ze nemen deel aan een beroepsopleiding of een opleiding tot zelfstandig ondernemer. Dat vervolgtraject wordt het secundaire traject genoemd.

Voor wie?

Twee groepen komen in aanmerking:

 • alle vreemdelingen met verblijfsrecht in België, behalve: 
  • asielzoekers van wie de asielprocedure minder dan vier maanden loopt
  • mensen die hier met een tijdelijk doel verblijven
 • Belgen die in het buitenland geboren zijn en van wie minstens één ouder ook in het buitenland geboren is

Bijkomende voorwaarden:

 • de inburgeraar is in Vlaanderen of Brussel ingeschreven in het Rijksregister. 
 • de inburgeraar is ouder dan 18 jaar

Een deel van deze inburgeraars is verplicht om een inburgeringstraject te volgen en minstens 80% van de lessen bij te wonen. Als ze dat niet doen, riskeren ze een boete.

Inburgering voor minderjarigen

Er is geen apart inburgeringstraject voor minderjarige nieuwkomers. Minderjarige nieuwkomers zijn leerplichtig, ook als ze geen wettige verblijfsdocumenten hebben. Veel scholen organiseren aangepast onthaalonderwijs voor deze groep. In sommige secundaire scholen zijn er onthaalklassen.

Wat doen onthaalbureaus met minderjarige nieuwkomers?

 • Ze verwijzen hen door naar een geschikte school en naar het onthaalonderwijs.
 • Ze begeleiden sommige nieuwkomers naar welzijns- en gezondheidsvoorzieningen.

Ook steden en gemeenten hebben een taak: ze informeren minderjarige nieuwkomers over het sociaal-culturele aanbod in de gemeente.

 

Extra informatie