In onze samenleving worden steeds meer talen gesproken. Dat doet nieuwe vragen rijzen:

 • Hoe ga je als Nederlandstalige organisatie of lokaal bestuur om met mensen die het Nederlands niet (goed) machtig zijn?
 • Hoe kan je in je kwaliteitsbeleid rekening houden met taal, meertaligheid, anderstaligheid en diversiteit?
 • Hoe leren anderstalige kinderen en volwassenen Nederlands?

Hoe als organisatie communiceren met anderstaligen?

Organisaties kunnen veel verschillende communicatiemiddelen inzetten om goed te communiceren met iedereen, ook met anderstaligen:

 • begrijpelijk en duidelijk Nederlands spreken en schrijven
 • externe professionals inschakelen, zoals sociaal tolken, intercultureel bemiddelaars en toeleiders om de taalkloof te overbruggen
 • schriftelijke vertalingen en visuele hulpmiddelen gebruiken, zoals pictogrammen

Elk communicatiemiddel heeft zijn sterktes en beperkingen. Het is belangrijk dat professionals weten hoe ze al die middelen in de praktijk correct moeten gebruiken.

Je kunt de verschillende communicatiemiddelen (ook brugfuncties genoemd) zien als een waaier van ‘tools’ en professionals:

 • aan het ene uiterste van de waaier: gebruik van duidelijk Nederlands;
 • aan het andere uiterste: werken met een vreemde taal, via bijvoorbeeld tolken of vertalingen.

Welke brugfunctie is het meest geschikt om te communiceren met welke klant? Het hangt onder meer af van de mate waarin die klant Nederlands spreekt.

Het Communicatiematrix-onderzoek  geeft dienstverleners een basis om zo’n inschatting mogelijk te maken. Het onderzoek levert een basis op voor een communicatiebeleid in dienstverlening.

Het Kruispunt was projectleider voor dit onderzoek.

 

Hoe als organisatie omgaan met anderstalige kinderen?

Meertaligheid.be: ondersteuning voor professionals

Je komt beroepshalve in contact met anderstalige kinderen, op school, in de klas, in voor- of buitenschoolse initiatieven. Waar vind je ondersteuning?

Op www.meertaligheid.be vind je veelgestelde vragen, achtergrondinformatie, materialen, vormingen, links en projecten over meertaligheid
Ook wie in zijn werk contact heeft met anderstalige ouders vindt er informatie: hoe kan je gezinnen ondersteunen in een meertalige opvoeding?

Het Kruispunt is een van de partners van deze website.

Taal stimuleren in de vrije tijd

Nederlands leren doe je niet alleen op school. Ook in de vrije tijd kan je de Nederlandse taalontwikkeling van kinderen stimuleren. De jongste jaren ontstonden veel initiatieven in die zin.

Het Kruispunt organiseert vormingen om gezamenlijk tot een wetenschappelijk onderbouwde visie op taalstimulering in de vrije tijd te komen. Een nieuwe vormingsreeks vindt plaats in het najaar van 2014.  

Hou onze vormingskalender in de gaten

 

Hoe leren anderstalige volwassenen Nederlands?

Nederlands kennen is voor anderstalige volwassenen een belangrijke hulp om te participeren in de samenleving.
Taal en participatie zijn niet los van elkaar te zien. Juist door te participeren kan je een taal onder de knie krijgen. Het is dus belangrijk dat er voor anderstaligen kansen zijn om te participeren.

Schools leren

Anderstalige volwassenen kunnen op een formele ‘schoolse’ manier Nederlands leren door zich in te schrijven in een cursus. De Huizen van het Nederlands helpen iedereen op weg die Nederlandse taalles wil volgen.

Informeel leren

Je kunt het Nederlands ook op een informele manier leren door de taal te oefenen en te gebruiken.

 • ‘Oefenkansen Nederlands’ was in 2012 het thema van de projectoproep Managers van Diversiteit van de Vlaamse Overheid. Het Kruispunt ondersteunt 27 van die projecten.

Andere vormen om al participerend Nederlands te leren:

 • de werkgever organiseert een aanbod ‘Nederlands leren op de werkvloer’
 • taalstages, zoals stages die je kan volgen tijdens een opleiding Nederlands als tweede taal (NT2).

Praktijkvisie taal voor het Kruispunt

Het Kruispunt werkt aan een samenleving die constructief omgaat met diversiteit. Taal, meertalig- en anderstaligheid zijn aspecten van die diversiteit. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met migratie en integratie.
Daarom ontwikkelde het Kruispunt een eigen visie hierop. Deze visie moet medewerkers van het Kruispunt ondersteunen in hun werk. 

Het is dus een interne Kruispunt-visie. Andere organisaties mogen deze visie wel op eigen verantwoordelijkheid als inspiratiebron gebruiken.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Britt Roels.

Downloaden kan onderaan deze pagina.

Extra informatie