Medische overmacht geeft recht op

  • financiële steun: maatschappelijke dienstverlening van het OCMW
  • materiële steun: verlengde materiële opvang

Heb je recht op financiële of materiële steun? Dat hangt af van de steun die je geniet op het moment van je steunaanvraag:

  • Als je geen materiële opvang geniet, dan heb je recht op financiële steun (maatschappelijke dienstverlening van het OCMW).
  • Als je materiële opvang geniet, bijvoorbeeld in het kader van een asielaanvraag, dan heb je recht op materiële steun (verlengde materiële opvang).

Als niet-ziek familielid van de persoon in medische overmacht, geeft de rechter je soms ook financiële steun.

Financiële steun: maatschappelijke dienstverlening van het OCMW

Wanneer betaalt de POD MI financiële steun terug?

De uitvoeringstermijn van je bevel is verlengd

  • Als je op het moment van de betekening van het bevel financiële steun van het OCMW kreeg, behoud je je steun tijdens de termijn die je kreeg om het uitwijzingsbevel uit te voeren (artikel 57§2, vijfde lid van de OCMW-wet). Dus ook tijdens de periode dat dit bevel verlengd is, bijvoorbeeld omwille van zwangerschap.
  • Als je op het moment van de betekening van het bevel om het grondgebied te verlaten geen financiële steun kreeg, betaalt de POD MI de financiële steun terug tijdens de periode van verlenging van het bevel indien je de verlenging verkreeg op grond van zwangerschap, geboorte of medische redenen. De POD MI betaalt terug binnen de grenzen vastgelegd door het Ministerieel Besluit van 30 januari 1995, en voor zover een voorafgaand sociaal onderzoek het bestaan en de omvang van de nood aan steun vaststelt.

    Indien je de verlenging verkreeg om een andere reden, zal de POD MI enkel de financiële steun terugbetalen indien het OCMW veroordeeld werd tot steunverlening door de arbeidsrechtbank. Dit is niet in overeenstemming met de omzendbrief van 26 april 2005 van de POD MI. Lees hierover meer in het Nieuwsbriefbericht 'financiële OCMW-steun bij verlengd uitwijzignsbevel niet altijd terugbetaald' van 1 september 2014. 

De uitvoeringstermijn van je bevel is verstreken

Als je niet of niet meer in een opvangplaats verblijft, dan moet je je wenden tot het OCMW van je verblijfplaats voor je steunaanvraag.

Als het OCMW een positieve beslissing neemt, dan is de financiële steun meestal het equivalent van het leefloon.

De POD MI betaalt de medische kosten niet terug aan het OCMW. Het OCMW neemt dus meestal een negatieve beslissing. Als het OCMW wel een positieve beslissing neemt, is de financiële steun heel beperkt (bijvoorbeeld alleen de huishuur). Dien dan best een beroep in bij de arbeidsrechtbank. Als de arbeidsrechtbank het OCMW veroordeelt, dan moet de Belgische staat de financiële steun aan het OCMW terugbetalen.

De criteria van medische overmacht voor OCMW-steun gelijken sterk op die van de medische regularisatie (9ter). Als de arbeidsrechtbank oordeelt dat je in een situatie van medische overmacht bent, dan is de kans groot dat de Dienst Vreemdelingenzaken dat bewijsstuk aanvaardt voor je aanvraag medische regularisatie (9ter).

Materiële steun: verlengde materiële opvang

Als je in een situatie van medische overmacht bent, dan heb je recht op een verlenging van de materiële opvang.

Lees meer over de invloed van medische overmacht bij materiële opvang.

 

Extra informatie