Het certificaat sociaal tolk

Ben je geslaagd voor de certificeringsproef, dan ontvang je het certificaat sociaal tolk.

Het certificaat sociaal tolk wordt mee gedragen door:

  • de Vlaamse Overheid
  • alle Vlaamse sociaal tolk- en vertaaldiensten
  • UGent, Master in het tolken en vertalen
  • KULeuven, Master in het tolken en vertalen
  • Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Vertalers en Tolken
  • Vrije Universiteit Brussel, Master in Taal- en Letterkunde
  • de Provinciale Hogeschool Limburg Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde.

Het Vlaams Register voor gecertificeerde sociaal tolken en vertalers

Slaag je voor de certificeringsproef, dan kan je je gegevens laten opnemen in het Vlaams Register voor gecertificeerde sociaal tolken en vertalers.

Het Vlaams Register is een centraal gegevensbestand van gecertificeerde beroepsbeoefenaars.

Het Register wordt beheerd door het Agentschap Integratie en Inburgering. Het staat open voor consultatie door de erkende Vlaamse sociaal tolkdiensten.

Elke geregistreerde tolk kan op elk moment inzage vragen in zijn/haar fiche in het Register.

Je wordt pas in het Vlaams Register opgenomen als je daar expliciet de toestemming voor hebt gegeven.

Je bent al gecertificeerd sociaal tolk, maar nog niet opgenomen in het Vlaams Register? Vul de onderstaande registratiefiche in. Onderteken ze en stuur ze op naar het Kruispunt Migratie-Integratie. Je gegevens worden dan toegevoegd aan het Vlaams Register.

Extra informatie