Administratieve verwerking door DVZ

Na een positieve woonstcontrole stuurt de gemeente je aanvraag door naar de DVZ.

De DVZ verwerkt alle aanvragen elektronisch. De documenten worden ingescand in een elektronisch dossier. Hou daarom rekening met een administratieve verwerkingstijd.

Behandeling door DVZ

De DVZ behandelt in principe eerst de oudste aanvragen.

Soms krijgen nieuwe dossiers toch voorrang:

  • bij een bijzondere medische of humanitaire problematiek
  • na een gerechtelijke beslissing
  • bij opsluiting in afwachting van repatriëring
  • bij asielzoekers in opvang (instructie van Fedasil van 17 september 2010)

Uitzonderlijk: oproeping voor de Commissie van Advies voor Vreemdelingen (CAV)

In uitzonderlijke gevallen neemt de DVZ zelf geen beslissing.

De minister of de staatssecretaris kan voor eender welke individuele beslissing over een verblijfsaanvraag een advies vragen aan de Commissie van Advies voor Vreemdelingen.

In de praktijk gebeurt dat alleen bij regularisatie-aanvragen die tussen 15 september 2009 en 15 december 2009 ingediend of geactualiseerd zijn, voor de toepassing van het criterium ‘duurzame lokale verankering’ (punt 2.8.A of 2.8.B van de instructie van 19 juli 2009), wanneer de aanvrager dat wel minimaal aantoonde maar DVZ toch twijfelt of het voldoende is.

De CAV geeft dan een gemotiveerd advies over je aanvraag. De minister of staatssecretaris beslist, en niet de DVZ.

Je wordt eerst persoonlijk opgeroepen voor een hoorzitting bij de CAV. Je kan de taal kiezen: Nederlands of Frans. Je kan je eigen advocaat en een tolk meenemen naar de zitting.

De CAV bestaat uit drie benoemde leden: een magistraat, een advocaat en een vertegenwoordiger van een organisatie. Je kiest zelf uit een lijst welke organisatie je vertegenwoordigt. De leden van de CAV zijn benoemd (koninklijk besluit van 3 april 2013).

De DVZ verzorgt het secretariaat van de CAV maar neemt niet deel aan haar beraadslagingen.

Lees het koninklijk besluit van 28 juli 1981

Extra informatie