Waarover gaat het?

Als familie met schoolgaand kind sinds 1 september 2007, kan je onder bepaalde voorwaarden een humanitaire verblijfsmachtiging krijgen via artikel 9bis Verblijfswet.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) past het criterium toe sinds de instructie Turtelboom van 26 maart 2009. Het criterium is ook opgenomen in punt 2.7 van de (vernietigde) instructie van 19 juli 2009. Na vernietiging van de instructie van 19 juli 2009, bevestigde de bevoegde staatssecretaris en DVZ dat zij het criterium blijven toepassen bij de beoordeling ten gronde van een 9bis-aanvraag.

Bovendien moet je 9bis-aanvraag ook 'ontvankelijk' zijn: Wat zijn de voorwaarden voor een ontvankelijke 9bis-aanvraag?

Wat zijn de voorwaarden ten gronde?

Families met schoolgaande kinderen komen in aanmerking voor regularisatie, als alle voorwaarden vervuld zijn:

 • een ononderbroken verblijf in België van minstens 5 jaar
 • asielaanvraag ingediend vóór 1 juni 2007
 • asielonderzoek duurde minstens 1 jaar
 • een schoolgaand kind sinds 1 september 2007

De Verblijfswet legt geen voorwaarden ten gronde op. DVZ heeft een discretionaire (vrije) bevoegdheid om een humanitaire regularisatie toe te staan of niet. In de praktijk staat DVZ een humanitaire regularisatie toe volgens de criteria van de (vernietigde) instructie van 19 juli 2009. Daar staan deze voorwaarden in.

Ononderbroken verblijf in België van minstens 5 jaar

De familie moet een ononderbroken verblijf in België hebben van minstens 5 jaar.

DVZ eist dat je voldoet aan alle voorwaarden van dit criterium op het moment van de indiening van je dossier. Als je op dat moment nog niet voldeed aan de voorwaarde van 5 jaar verblijf of een andere voorwaarde, maar wel in de loop van de procedure, dan moet je een nieuwe 9bis-aanvraag indienen om toepassing van dit criterium te krijgen. 

Als je al een negatieve beslissing kreeg maar intussen voldoet aan de voorwaarde van 5 jaar verblijf, dan kan je een nieuwe aanvraag indienen.

DVZ mag niet eisen dat de aanvrager al 5 jaar ononderbroken in België verbleef vóór de datum van 26 maart 2009 of 19 juli 2009. Dat zijn de data van de instructies die het criterium invoerden. 

Asielaanvraag ingediend vóór 1 juni 2007

De familie moet vóór 1 juni 2007 een asielaanvraag ingediend hebben.

Komen niet in aanmerking:

 • asielaanvragen van na 1 juni 2007
 • frauduleuze of misleidende aanvragen

Asielonderzoek duurt minstens 1 jaar

Het asielonderzoek moet minstens 1 jaar geduurd hebben.

Het gaat om asielonderzoek gevoerd door de volgende instanties:

 • Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
 • Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS)
 • Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen (VBV)

Komt niet in aanmerking:

 • asielonderzoek door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV)

Mag je verschillende asielprocedures optellen? Het antwoord op die vraag blijft onduidelijk. De (vernietigde) instructie van 19 juli 2009 zegt niets over de vraag of en hoe je dat mag doen. Bij verschillende procedures kan het in principe wel volstaan als één van de asielprocedures langer dan 1 jaar duurt.

Schoolgaande kinderen sinds 1 september 2007

De kinderen moeten schoollopen in België sinds 1 september 2007.

Als onderwijs komt in aanmerking:

 • kleuteronderwijs
 • lager onderwijs
 • secundair onderwijs
 • hoger onderwijs

Het schoolgaand kind kan dus meerderjarig zijn, maar het moet wel tot het gezin behoren.

Definitieve regularisatie

Een regularisatie op grond van het criterium 'Familie met schoolgaand kind sinds 2007' levert altijd een definitieve regularisatie op.

De (vernietigde) instructie van 19 juli 2009 (punt 2.7) en het bijhorende vademecum, voerde de definitieve regularisatie in. Na vernietiging, bevestigde de bevoegde staatssecretaris en DVZ dat zij het criterium blijven toepassen bij de beoordeling ten gronde.

De instructie Turtelboom van 26 maart 2009 stond alleen een tijdelijke regularisatie toe. De regering bevestigde het criterium in de (vernietigde) instructie van 19 juli 2009 (punt 2.7), en staat sindsdien een definitieve regularisatie toe. 

Extra informatie