Voldoende bestaansmiddelen als verblijfsvoorwaarde

Het hebben van voldoende bestaansmiddelen kan een voorwaarde zijn om een verblijfsrecht in België te bekomen of te behouden.

Als dat voor jouw verblijfsrecht geldt en je geniet OCMW-steun tijdens je verblijfsprocedure of tijdens de periode van je voorwaardelijk verblijfsrecht, dan is het mogelijk dat je verblijfsrecht geweigerd of beëindigd wordt. Het genieten van OCMW-steun kan immers een indicatie zijn dat je de bestaansmiddelenvoorwaarde niet (meer) vervult.

Heb je een onvoorwaardelijk verblijfsrecht? Dan kan het ontvangen van OCMW-steun geen aanleiding meer zijn om je verblijfsrecht in te trekken.  

Het feit dat je een beroep doet op het OCMW mag niet automatisch leiden tot de weigering of het verlies van je verblijfsrecht. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) moet geval per geval alle elementen van een dossier onderzoeken.

Wil je meer weten over de mogelijke gevolgen voor je verblijfsrecht wanneer je OCMW-steun geniet? Lees hierover meer op de verwante pagina over jouw specifiek verblijfsrecht via de links onderaan deze pagina. 

Informatieplicht OCMW

Als het hebben van voldoende bestaansmiddelen een voorwaarde is voor jouw verblijfsrecht, moet het OCMW je erop wijzen dat het uitoefenen van je recht op OCMW-steun een risico voor je verblijfsrecht inhoudt: het risico van weigering of verlies van je verblijfsrecht.

Als je de toekenningsvoorwaarden voor steun vervult en je ondanks dit risico je recht op OCMW-steun wil uitoefenen, dan mag het OCMW je die steun niet weigeren door het risico op weigering of verlies van je verblijfsrecht. 

Gegevensuitwisseling POD MI - DVZ

In een aantal gevallen krijgt DVZ van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) de persoonsgegevens van de persoon die steun ontvangt. De POD MI heeft daarvoor verschillende machtigingen van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (de Privacycommissie) ontvangen. De gegevensoverdracht gebeurt via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Er worden geen persoonsgegevens overgemaakt van personen die een onvoorwaardelijk verblijfsrecht hebben en OCMW-steun genieten.  

Doelen en gevolgen van de gegevensoverdracht

DVZ kan onder meer op basis van de ontvangen gegevens nagaan of de voorwaarden van je verblijfsstatuut (nog) vervuld zijn en of er sprake is van een onredelijke belasting van de sociale bijstand. Het verblijfsrecht kan worden geweigerd of ingetrokken in geval van OCMW-steun, maar dat mag niet automatisch plaatsvinden. DVZ moet geval per geval alle elementen van een dossier onderzoeken.

Doelgroepen gegevensoverdracht POD MI

Het gaat om drie hoofdgroepen:

Unieburgers en hun familieleden, en familieleden van Belgen

  • met een bijlage 19/19ter, die maatschappelijke dienstverlening genieten tijdens de verblijfsprocedure
  • met een E/F kaart, die leefloon genieten gedurende meer dan negentig (al dan niet opeenvolgende) dagen in de twaalf maanden voorafgaand aan het bericht van de POD MI
  • met een E/F kaart, die leefloon genieten nadat zij tijdens de verblijfsprocedure (bijlage 19/19ter) ook al maatschappelijke dienstverlening hadden genoten 

Familieleden van derdelanders die maatschappelijke dienstverlening genieten.

Derdelands studenten en hun familieleden die gedurende meer dan negentig dagen OCMW-steun hebben ontvangen in een periode van twaalf maanden voorafgaand aan het bericht van de POD MI aan DVZ. 

De Privacycommissie heeft DVZ ook gemachtigd om (op niet-systematische wijze) een databank van de POD MI te raadplegen, met daarin de persoonsgegevens van Belgen en derdelanders die steun genieten. Deze raadpleging vindt op dit moment nog niet plaats door technische redenen.

Met maatschappelijke dienstverlening wordt de OCMW-hulp bedoeld waarvoor een (gedeeltelijke) tenlastename van de kosten door de POD MI voorzien is. Dit kan financiële steun gelijk aan het leefloon zijn of een tewerkstellingsmaatregel.

Om technische redenen vindt de gegevensoverdracht nog niet plaats voor alle categorieën vreemdelingen voor wie de POD MI gemachtigd is om informatie over te maken. Lees meer hierover in het nieuwsbriefbericht ‘De praktijk van gegevensoverdracht door POD MI aan DVZ bij OCMW-steun'.

Einde gegevensoverdracht

Wanneer je gedurende een maand geen OCMW-steun meer ontvangt, worden je persoonsgegevens niet langer verzonden. Dit zal opnieuw gebeuren wanneer je weer OCMW-steun geniet. 

 

Extra informatie