Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 16ter

Wat is de naam van dit document?

  • Beslissing tot niet-inoverwegingname
  • Bijlage 16ter

Wie krijgt een bijlage 16ter?

Derdelanders die een aanvraag tot vestiging hebben ingediend of het statuut van langdurig ingezetene hebben aangevraagd, maar waarvan de aanvraag niet in overweging wordt genomen.

Wat is de geldigheidstermijn?

Niet van toepassing. Dit document houdt alleen een beslissing in.

Wat zijn de beroepsmogelijkheden?

Je kan een annulatieberoep tegen deze beslissing indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen binnen de 30 dagen na de kennisgeving ervan.

Extra informatie