Hoe ziet het document eruit?

Bekijk de bijlage 25quater

Wat is de naam van dit document?

  • Beslissing tot weigering van binnenkomst met terugdrijving of terugleiding tot aan de grens
  • Bijlage 25quater

Wie krijgt een bijlage 25quater?

De asielzoeker die een asielaanvraag aan de grens indient. Na een Dublinonderzoek beslist de Dienst Vreemdelingenzaken dat België, volgens de Dublinverordening, niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag. De asielzoeker wordt doorverwezen naar de staat die de asielaanvraag wel zal onderzoeken.

Wat is de geldigheidstermijn?

Het document verbiedt je om België binnen te komen. Dat verbod is een terugdrijving én een terugleiding. Het bevat dus geen termijn.

Er wordt altijd een bijlage 10bis afgegeven, met een termijn waarbinnen je je moet aanbieden bij de bevoegde instanties van de verantwoordelijke staat.

In welk register ben je ingeschreven?

In het wachtregister. Je blijft daar ingeschreven zolang je België niet daadwerkelijk verlaten hebt.

Wat zijn de beroepsmogelijkheden?

Tegen deze beslissing kan je beroep tot nietigverklaring en een beroep tot schorsing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen indienen, binnen 30 dagen na datum van betekening.

Extra informatie