Als je asielaanvraag definitief werd afgewezen, dan kan je een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) krijgen. Is de termijn van het bevel voorbij? Dan heb je een onwettig verblijf in België. Tenzij je je bevel kan verlengen omwille van humanitaire redenen.

Bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) na afwijzing van je asielaanvraag

Word je asielaanvraag definitief afgewezen? Dan kan je een BGV krijgen.

Je krijgt een BGV onmiddellijk of enige tijd na de afwijzing van je aanvraag afhankelijk van de situatie:

  • DVZ weigert na Dublin-onderzoek: bijlage 25quater of bijlage 26quater
  • CGVS neemt een beslissing tot niet-inoverwegingname: bijlage 13quinquies
  • CGVS neemt een beslissing tot weigering na inhoudelijk onderzoek: bijlage 13quinquies
  • RvV bevestigt een beslissing tot weigering van het CGVS

Weigert DVZ je asielaanvraag na het Dublin-onderzoek? Dan krijg je een bijlage 25quater of een bijlage 26quater. De bijlagen zelf geven je het bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten.

Neemt het CGVS een beslissing tot niet-inoverwegingname? Dan krijg je een bijlage 13quinquies. De bijlage zelf geeft je het bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten.

Neemt het CGVS een beslissing tot weigering na inhoudelijk onderzoek? Dan krijg je een BGV met een termijn van 30 dagen in de vorm van een bijlage 13quinquies. De gemeente trekt je attest van immatriculatie in. Ga je in schorsend beroep bij de RvV? Dan moet de gemeente je een bijlage 35 afleveren. Een bijlage 35 heeft een termijn van 3 maanden en moet maandelijks verlengd worden.

Bevestigt de RvV een beslissing tot weigering van het CGVS? Dan wordt een nieuw BGV afgeleverd met een termijn van 10 dagen. De termijn is tweemaal verlengbaar, op voorwaarde dat je voldoende meewerkt aan het terugkeertraject.

Onwettig verblijf na verstrijken van de termijn van je BGV

Het BGV vermeldt de termijn waarbinnen je België moet verlaten. Als die termijn is verstreken, en je bevindt je nog steeds op het grondgebied, dan heb je een onwettig verblijf in België. Je kan dan worden opgesloten in een gesloten centrum met het oog op een verwijdering van het grondgebied.

Als afgewezen asielzoeker blijf je ingeschreven in het wachtregister, ook als je verblijf onwettig is. Je wordt pas van ambtswege geschrapt wanneer je daadwerkelijk het grondgebied verlaten hebt. Bijvoorbeeld wanneer je gedwongen of vrijwillig vertrokken bent.

Je kan via de gemeente nog wijzigingen laten aanbrengen in het wachtregister, bijvoorbeeld een adreswijziging of een inschrijving van je kind. Als je ambtshalve geschrapt bent, dan moet je eerst de annulering van de schrapping vragen. Je kan geen uittreksels uit het register meer opvragen, bijvoorbeeld een attest van gezinssamenstelling.

Verlenging van je BGV omwille van humanitaire omstandigheden

Je kan een tijdelijke verlenging van het BGV krijgen bij:

  • ernstige ziekte
  • tijdelijke onverwijderbaarheid
  • ...

Je vraagt een uitstel van vertrek aan. Ofwel rechtstreeks per telefoon of per fax aan de DVZ. Als het uitstel van vertrek wordt toegestaan, dan kan het BGV tijdelijk verlengd worden.

Niet-terugleidingsclausule (NTC)

In sommige gevallen kent het CGVS een niet-terugleidingsclausule (NTC) toe. Dat is een niet-bindend advies over het risico bij terugkeer. Namelijk als:

  • je subsidiaire bescherming wordt ingetrokken op basis van een uitsluitingsgrond (artikel 49/2, § 5 Verblijfswet)
  • je wordt uitgesloten van de asielprocedure wegens gevaar voor openbare orde en nationale veiligheid (artikel 52/4 Verblijfswet)
  • je onbeperkt verblijf hebt en asiel aanvraagt, maar je vraagt niet de voortzetting van behandeling. De asielaanvraag wordt dan zonder voorwerp verklaard. Als je toch dreigt te worden teruggewezen of uitgezet, dan is er ook een advies nodig van het CGVS in de vorm van een NTC (artikel 55 Verblijfswet).
Extra informatie