Je kan van je vrijheid worden beroofd in één van deze gevallen:

 • Je krijgt geen toegang tot het grondgebied.
 • Je voldoet niet aan de binnenkomstvoorwaarden en dient een asielaanvraag in aan de grens.
 • Je voldoet niet aan de binnenkomstvoorwaarden en dient een asielaanvraag in op het grongebied.
 • Je asielaanvraag moet in een ander Dublinland behandeld worden.
 • Je verblijft illegaal op het grondgebied.

Na een vrijheidsberoving, word je in een gesloten centrum geplaatst.

Je krijgt geen toegang tot het grondgebied

De toegang tot het grondgebied kan je geweigerd worden in één van deze 3 gevallen:

 • Je beschikt niet over de vereiste binnenkomstdocumenten.
 • Je kan het doel van je verblijf niet aantonen.
 • Je hebt onvoldoende bestaansmiddelen.

Je voldoet niet aan de binnenkomstvoorwaarden en je dient een asielaanvraag in aan de grens

Als je niet voldoet niet aan de binnenkomstvoorwaarden en je een asielaanvraag aan de grens indient, dan kan je van je vrijheid beroofd worden.

Je voldoet niet aan de binnenkomstvoorwaarden en je dient een asielaanvraag in op het grondgebied

Als je niet voldoet aan de binnenkomstvoorwaarden en je een asielaanvraag indient op het grondgebied, dan kan je van je vrijheid beroofd worden in deze omstandigheden:

 • Je werd sedert minder dan 10 jaar uit België teruggewezen. Of uitgezet als de maatregel niet werd opgeschort of ingetrokken.
 • Je verbleef langer dan 3 maanden in een ander land, nadat je je eigen land verlaten had of na het feit dat je ertoe gebracht had ervan weg te blijven, en je verliet dat ander land zonder vrees en zonder een reëel risico op ernstige schade in de zin van de Vluchtelingenconventie.
 • Je verbleef langer dan 3 maanden in verschillende andere landen, nadat je je eigen land verlaten had of na het feit dat je ertoe gebracht had ervan weg te blijven, en je verliet die verschillende andere landen zonder vrees en zonder een reëel risico op ernstige schade in de zin van de Vluchtelingenconventie.
 • Je hebt een geldig vervoersbewijs voor een ander land op voorwaarde dat je reisdocumenten bij je hebt waarmee je naar dat land kan doorreizen.
 • Je diende je asielaanvraag, zonder enige verantwoording, laattijdig in, of je voldeed niet aan de meldingsplicht, zonder verantwoording.
 • Je onttrekt je vrijwillig aan een bij de grens ingezette procedure.
 • Je ontrekt je gedurende minstens 15 dagen aan de meldingsplicht.
 • Je diende je aanvraag, zonder enige reden, niet in, op het ogenblik dat de grensautoriteiten informeerden naar je motief om naar België te reizen.
 • Je diende al een andere asielaanvraag in.
 • Je weigert je identiteit of nationaliteit mee te delen of je verstrekt valse informatie of valse of vervalste identiteits- of reisdocumenten.
 • Je vernietigde je identiteitsdocument of reisdocument of je ontdeed je ervan.
 • Je dient een asielaanvraag in om de uitvoering van een eerdere of van een op handen zijnde beslissing die tot je verwijdering zou leiden uit te stellen of te verijdelen.
 • Je bemoeilijkt de afname van vingerafdrukken. 
 • Je gaf bij het indienen van je asielaanvraag niet aan dat je al een asielaanvraag indiende in een ander land.
 • Je weigert de vragenlijst van de DVZ in te vullen. 

Je asielaanvraag moet in een ander Dublinland behandeld worden

Als je asielaanvraag door een andere lidstaat behandeld moet worden in het kader van de Dublinverordening, dan kan je van je vrijheid beroofd worden.

Je verblijft illegaal op het grondgebied

Als je illegaal op het grondgebied verblijft, dan kan je van je vrijheid beroofd worden als:

 • je een bevel om het grondgebied te verlaten hebt gekregen
 • je een andere uitwijzingsbeslissing hebt gekregen
Extra informatie