Je reist binnen de Schengenzone

De Schengenzone bestaat uit 26 landen:

 • 22 EU-landen: België, Denemarken, Estland, Hongarije, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Zweden
 • IJsland, Noorwegen en Liechtenstein
 • Zwitserland

Voorwaarden om te reizen naar een ander Schengenland

Je kan gedurende drie maanden per semester reizen naar een ander Schengenland. Je moet dan wel in het bezit zijn van een geldig paspoort en een geldige elektronische vreemdelingenkaart

Heb je geen geldige elektronische vreemdelingenkaart, dan kan je enkel naar een ander Schengenland reizen als je een paspoort met een geldig visum hebt. Behalve als je voor het land van bestemming niet visumplichtig bent.

Dit kan een visum zijn voor dat specifiek land of een Schengenvisum waarmee je vrij kan rondreizen in de Schengenzone.

Een paspoort vraag je bij de ambassade van je herkomstland aan. Een visum bij de ambassade van het land waar je naartoe wil reizen. De adressen van de buitenlandse ambassades in België staan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Voorwaarden om België terug binnen te komen

Je kan na je reis België terug binnenkomen als je in het bezit bent van een geldig paspoort en een geldige elektronische vreemdelingenkaart. Heb je geen geldige vreemdelingenkaart, dan moet je in het bezit zijn van een paspoort met geldig visum voor België (of Schengenvisum), behalve als je niet visumplichtig bent. 

Je reist buiten de Schengenzone

Voorwaarden om te reizen naar een niet-Schengenland

Je hebt een geldig paspoort en een visum voor dat land nodig. Behalve als je vrijgesteld bent van de visumplicht voor dat land. 

Een paspoort vraag je bij de ambassade van je herkomstland aan. Een visum bij de ambassade van het land waar je naartoe wil reizen. De adressen van de buitenlandse ambassades in België staan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Voorwaarden om België terug binnen te komen

Om daarna België (of de Schengenzone) weer binnen te komen, moet je in het bezit zijn van een geldig paspoort en een geldige elektronische vreemdelingenkaart

Heb je geen geldige elektronische vreemdelingenkaart, dan kan je België alleen weer binnenkomen als je een paspoort met een geldig visum (voor België of een Schengenvisum) kan voorleggen. Tenzij je vrijgesteld bent van de visumplicht. 

Een attest van immatriculatie of aankomstverklaring is niet voldoende om België terug binnen te komen, behalve als je een visum of terugkeervisum hebt.

Je gaat in schoolverband op reis binnen de Europese Unie

Om op schoolreis te gaan naar een andere lidstaat heb je enkel een geldig paspoort nodig, en geen visum, wanneer:

 • je wettig in een van de EU-lidstaten verblijft.
 • je begeleidende leerkracht in het bezit is van een naar behoren ingevulde nominatieve reizigerslijst. Op die lijst staan de identiteitsgegevens van de leerlingen en het doel en de omstandigheden van het geplande verblijf of de doorreis.

Uitzondering: Een geldig paspoort is niet vereist wanneer:

 • Een recente foto van je is aangebracht op de ingevulde nominatieve reizigerslijst.
 • En de verantwoordelijke instantie van de lidstaat je verblijfsstatus en je recht om opnieuw tot het land te worden toegelaten heeft bevestigd door de nominatieve reizigerslijst te waarmerken.
 • En de lidstaat waar je verblijft de andere lidstaten heeft meegedeeld dat hij een nominatieve reizigerslijst onder bovenvermelde voorwaarden aanvaardt als geldig reisdocument. 

De nominatieve reizigerslijst is geldig voor de duur van de reis.

Naast de EU-lidstaten aanvaardt ook Zwitserland deze lijst als geldig reisdocument. Je mag door deze staten reizen en er verblijven gedurende maximum drie maanden. 

Wat moet de school vooraf doen? 

 • Ze vult de nominatieve reizigerslijst in, met vermelding van de (voor)namen van de scholieren, de leerkrachten die hen begeleiden en de bestemming en duur van de reis, voorzien van een foto van de scholieren die niet in het bezit zijn van een individueel identiteits- of reisdocument.
 • Ze stuurt de behoorlijk ingevulde lijst naar de DVZ zodat de bevoegde dienst de lijst waarmerkt ter bevestiging dat de scholieren die erop vermeld worden in België verblijven en er zonder formaliteiten naar kunnen terugkeren. 

Het bevoegde bureau bij de DVZ is voor

 • Asielzoekers: bureau R, tel 02 793 90 71 of Bur_r01@ibz.fgov.be
 • Andere derdelanders: tel 02 793 90 75 of 02 793 90 88 

Je bent erkend vluchteling of erkend staatloze

Voorwaarden om te reizen binnen de Schengenzone (m.u.v. Zwitserland) 

Als erkend vluchteling of staatloze met verblijfsrecht in België kan je zonder visum reizen binnen de Schengenzone (m.u.v. Zwitserland). Je moet wel in het bezit zijn van een bijzonder reisdocument vluchteling (blauwe omslag) of staatloze (grijze omslag).

 Lees meer over het aanvragen van deze bijzondere reisdocumenten

Voorwaarden om te reizen naar een land buiten de Schengenzone en naar Zwitserland

Om te reizen naar een land buiten de Schengenzone of naar Zwitserland heb je de toestemming nodig van het land van bestemming. Het land van bestemming bepaalt autonoom of je in het bezit moet zijn van een visum. Je moet ook in het bezit zijn van een bijzonder reisdocument vluchteling (blauwe omslag) of staatloze (grijze omslag).

Meestal zijn vreemdelingen met een bijzonder reisdocument visumplichtig, hetzij op basis van hun nationaliteit, hetzij op basis van hun status als erkend vluchteling of subsidiair beschermde.

Alvorens te reizen neem je best contact op met de diplomatieke post van het land van bestemming om na te gaan of je al dan niet visumplichtig is.

Sommige landen (bijvoorbeeld Saoedi-Arabië) laten vreemdelingen met een bijzonder reisdocument niet toe tot hun grondgebied omdat zij het bijzonder reisdocument niet erkennen als een geldige reistitel. 

Extra informatie