Er moet tegelijk aan verschillende voorwaarden voldaan worden. Op deze voorwaarden bestaan uitzonderingen.

Arbeidsmarktonderzoek

Er wordt voorrang gegeven aan de bestaande arbeidsmarkt. Dit wordt in de praktijk gebracht door de voorwaarde van het arbeidsmarktonderzoek.

Het arbeidsmarktonderzoek houdt in dat een werkgever in Vlaanderen slechts een buitenlandse werknemer tewerk mag stellen als het niet mogelijk is om binnen een redelijke termijn onder de werknemers die al op onze arbeidsmarkt aanwezig zijn, iemand te vinden die, al dan niet na het volgen van de nodige opleiding, geschikt is om de openstaande vacature binnen een redelijke termijn in te vullen.

Dit onmogelijk vinden van een kandidaat-werknemer op de lokale arbeidsmarkt dient door de Belgische werkgever (die de toelating tot arbeid aanvraagt) gestaafd te worden door bijzondere economische of sociale redenen. Indien deze bewijsvoering ontbreekt bij de aanvraag, dan wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard en zal de aanvraag dus niet verder behandeld worden, noch zal er een beslissing genomen worden inzake een toelating tot arbeid.

De arbeidsmarkt wordt ruim bekeken: de arbeidsmarkt van België, maar ook die van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de EU-landen aangevuld met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

Uitzondering

Als je bent vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek, ben je vrijgesteld van deze voorwaarde. Bijvoorbeeld hooggeschoolden, leidinggevenden, middengeschoolden (in Vlaanderen), ... 

De werknemer is nog in het buitenland

Je werkgever kan maar een arbeidskaart en arbeidsvergunning voor je aanvragen als je nog in het buitenland bent. Zo wil men vermijden dat vreemdelingen naar België komen om er werk te zoeken.

Je moet vanuit het buitenland een Belgische werkgever vinden die jou wil tewerkstellen. Deze werkgever vraagt een arbeidskaart en arbeidsvergunning aan. De werkgever heeft de taak jou de arbeidskaart in het buitenland op te sturen. Met de arbeidskaart kan je een visum aanvragen om naar België te komen.

Uitzonderingen

 • Als je bent vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek, ben je in de meeste gevallen ook vrijgesteld van deze voorwaarde. Bijvoorbeeld hooggeschoolden, leidinggevenden,... Dit geldt niet voor middengeschoolden.
 • Als je langdurig ingezetene bent die tijdens een tweede verblijf in België een beroep komt uitoefenen, ben je vrijgesteld van deze vereiste.

In die gevallen kan de werkgever voor jou een arbeidskaart en arbeidsvergunning aanvragen, ook al ben je al in België. Je moet wel minstens een kort verblijf in België hebben. Als je in illegaal verblijf bent, kan de werkgever voor jou geen arbeidskaart en arbeidsvergunning aanvragen.

Minimum maandloon

Deze voorwaarde is eigenlijk een weigeringsgrond. 

Je maandloon moet je in staat stellen om in jouw levensonderhoud en dat van je gezin te voorzien. Je moet dus minstens het gemiddeld gewaarborgde maandelijks minimuminkomen verdienen. Dit loon is vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen.

Vanaf 1 september 2018 bedraagt dit gemiddeld gewaarborgde maandelijks minimuminkomen 1.593,81 euro.

Dit is een ondergrens: als er in jouw sector andere barema’s gelden, zijn deze van toepassing.

Opmerking: De administratie past deze weigeringsgrond streng toe. 

Weigeringsgronden

Ook al is aan alle toekenningsvoorwaarden voldaan, dan nog zal de administratie de aanvraag voor de arbeidskaart en arbeidsvergunning weigeren in de volgende gevallen:

 • de aanvraag bevat onvolledige, onjuiste, vervalste of onrechtmatig verkregen gegevens, verklaringen of onrechtmatig verrichte aanpassingen bevat;
 • De werkgever respecteert de wettelijke en de reglementaire verplichtingen betreffende de tewerkstelling van werknemers niet;
 • de werkgever of de gastentiteit leeft de wettelijke en de reglementaire verplichtingen voor de tewerkstelling van werknemers niet na, met inbegrip van de loon- en andere arbeidsvoorwaarden die voor de tewerkstelling gelden; 
 • de tewerkstelling is strijdig met de openbare orde of de openbare veiligheid, met de wetten en reglementen, of met de internationale overeenkomsten en akkoorden over de indienstneming en de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;
 • aan de tewerkstelling zijn geen inkomsten verbonden zijn die de werknemer in staat stellen te voorzien in zijn behoeften of in die van zijn gezin; 
 • de onderneming of de gastentiteit is opgericht of opereert met als belangrijkste doel de binnenkomst van buitenlandse werknemers te vergemakkelijken, of voert geen economische of maatschappelijke activiteiten uit;
 • de werkgever heeft gedurende een periode van zes maanden voorafgaand aan de aanvraag een volledige betrekking afgeschaft om de vacature die de werkgever met die aanvraag wil invullen, te creëren;
 • tegen de werkgever of de gastentiteit gedurende een jaar voor de aanvraag een sanctie uitgesproken is op grond van artikel 12/1, §1 van de wet van 30 april 1999, artikel 13/6, §2 van het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30 april 2004, of artikel 175/1, §1, artikel 181, §1, of artikel 181/1 van het Sociaal Strafwetboek; 
 • de werkgever verkeert in staat van faillissement of van kennelijk onvermogen, maakt het voorwerp uit van een procedure tot faillietverklaring, of heeft een gerechtelijke reorganisatie aangevraagd of verkregen;
 • om een ethische rekrutering te verzekeren in de sectoren die een tekort aan gekwalificeerde werknemers kennen in het land van oorsprong. Deze weigeringsgrond is enkel van toepassing voor hooggeschoold personeel dat in aanmerking komt voor een Europese Blauwe Kaart 
Extra informatie