De principes van contextuele hulpverlening hertaald naar de context van migratie en superdiversiteit.

Hulpverleners die regelmatig in contact komen met hulpvragen van cliënten met een migratieachtegrond en die de principes van contextuele hulpverlening toepassen.

Dinsdag 25 april 2017 en dinsdag 2 mei 2017, telkens van 9.30 tot 16.30 uur

Provinciehuis Leuven, Provincieplein 1, 3010 Leuven

100 euro (lunch niet inbegrepen)

De diverse samenleving is een feit. In de steden spreekt men van een superdiverse samenleving.
Er is ook steeds meer diversiteit binnen de diversiteit gekomen. Van de verschillende generaties ‘gastarbeiders’ uit klassieke migratielanden zoals Italië, Griekenland, Polen, Tsjechië en later Marokko en Turkije, over volgmigratie en gezinshereniging, naar vluchtelingen, asielzoekers en economische migratie van over heel de wereld.

Het resultaat van deze diverse migratie is een groeiende versnippering en een toenemende veelheid van achtergronden van mensen op vlak van etnische afkomst, taal, cultuur, religie, socio-economische positie, juridisch statuut en persoonlijke geschiedenis.

De etnisch-culturele diversiteit van hulpvragers in de maatschappelijke diensten, in het welzijnswerk en in de hulpverlening stijgt navenant. De contextuele hulpverlening wordt uitgedaagd en vraagt om een hertaling naar de hedendaagse context van superdiversiteit. 

Programma van deze tweedaagse vorming:

Dag 1
Hoe neem je de verschillende achtergronden van de hulpvragers mee in het hulpverleningsproces?
De erkenning van de diverse identiteit van mensen staat centraal: verschillen in herkomst, nationaliteit, religie, migratiemotieven, verblijfsstatuut, sociaaleconomische positie en persoonlijke, gezins- en familierelaties hier of elders.

Dag 2
Je maakt kennis met de contextuele benadering. De vier dimensies van Nagy worden toegelicht vanuit een multiculturele bril.
Uit praktijkvoorbeelden en casussen leren we hoe we vanuit het contextuele denken kunnen handelen in concrete situaties. 
Het contextuele denken bepaalt in belangrijke mate de manier waarop je jouw cliënten en hun diverse context benadert.

Khadija Aznag, Farid Mokhless en Redouane Ben Driss
Agentschap Integratie en Inburgering

Opgelet: Inschrijven kan enkel via Internet Explorer! Andere webbrowsers geven problemen bij het inschrijven/registreren.