Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 182.471 - 17-02-2017

  Uitlevering – Macedonië – tenuitvoerlegging uitlevering geschorst door RvS – BGV – detentie – openbare orde – inreisverbod – UDN – non-refoulement – verwijdering en uitlevering zijn twee verschillende concepten – gezag van gewijsde arrest Raad van State – Belgische overheid één en ondeelbaar – art. 6 EVRM – garanties – MTHEN – schorsing BGV - inreisverbod niet uitvoerbaar

 • Hof van Justitie - C-578/16 - 16-02-2017

  (C. K., H. F., A. S. t. Republika Slovenija) Prejudiciële vraag - ruimte van vrijheid, veiligheid en gerechtigheid - grenzen - asiel en migratie - Dublin-systeem - Verordening 604/2013 - Art 4 Handvest - onmenselijke of vernederende behandeling - ernstig zieke - afwezigheid van ernstige redenen om te geloven dat er ernstige tekortkomingen zijn in ontvangende lidstaat - verplichtingen van de lidstaat voor te overname

 • Grondwettelijk Hof - 24/2017 - 16-02-2017

  Burgerlijk recht - Afstamming - Vaststelling van de afstamming van meemoederszijde - Betwisting van een erkenning van meemoederschap - Vertrekpunt van de vervaltermijn van een jaar

 • Grondwettelijk Hof - 25/2017 - 16-02-2017

  Burgerlijk recht - Adoptie - Volle adoptie - Gevolgen - Volle adoptie van een wettelijke samenwonende persoon door de ouders van de andere wettelijk samenwonende persoon - Onmogelijkheid van gewone adoptie van kinderen van de ene door de andere bij absoluut huwelijksbeletsel tussen beiden

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 182.277 - 15-02-2017

  Dublin III – Frankrijk – art. 29 Dublin III – risico op onderduiken – geen onderduiking – geen poging door DVZ om verzoeksters individuele situatie na te gaan – verlenging termijn overdracht – geen individueel onderzoek – verlenging termijn niet rechtsgeldig – België bevoegd voor asielaanvraag – beroep doelloos – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 182.260 - 14-02-2017

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – art. 47/3, § 2 Vw. - ten laste – deel uitmaken van gezin – geen cumulatieve voorwaarden – zelfde adres – tegenstrijdige motivering – samenwoning in België wel aanvaard als gezin - vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 52722/15 - 14-02-2017

  (S.K. t. Rusland) Schending artikel 2 (recht op leven) en 3 EVRM (verbod van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – Syrische asielzoeker – bewijslast in asielzaken – geen intern vluchtalternatief – Schending artikel 13 juncto 2 en 3 EVRM (recht op daadwerkelijk rechtsmiddel) – geen automatisch schorsend beroep –Schending artikel 5 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) – illegale detentie met het oog op uitwijzing – verwijdering naar Syrië geen realistische optie

 • Raad van State - 237.371 - 14-02-2017

  BGV – art. 39/81 Vw. – synthesememorie – herhaling motieven verzoekschrift – antwoord op verweernota – toegevoegde waarde synthesememorie – gegrond - cassatie

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 17/186/B - 13-02-2017

  Geplande repatriëring – beroep tegen arrest KI bij Hof van Cassatie – eenzijdig verzoekschrift – beslissing cassatie afwachten – verbod aan DVZ om verzoeker te repatriëren

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 16/8945/A - 10-02-2017

  Administratieve geldboete – art. 4bis Vw. – buitengrens – doorlaatposten – verzoeker heeft geen grens overschreden – art. 4 bis Vw. omvat niet het onwettige verblijf – nullum crimen, nulla poena sine lege – geen wetsovertreding – gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 182.099 - 10-02-2017

  Asielzoekster – Guinée – gedwongen huwelijk – genitale verminking – FGM – rekening houden met psychologische toestand verzoekster – voordeel van de twijfel – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 182.049 - 09-02-2017

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – wens om kinderen uit vorige relatie van inmiddels overleden echtgenote te adopteren – zorg voor de kinderen – administratieve onmogelijkheid – geen juridische band – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-560/14 - 09-02-2017

  (M t. Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid – Richtlijn 2004/83/EG – Minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling – Verzoek om subsidiaire bescherming – Regelmatigheid van de nationale procedure voor de behandeling van een verzoek tot subsidiaire bescherming dat is ingediend na afwijzing van een verzoek om toekenning van de vluchtelingenstatus – Recht om te worden gehoord – Strekking – Recht op een onderhoud – Recht om getuigen op te roepen en te ondervragen

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 42387/13 - 07-02-2017

  (K2 t. Verenigd Koningrijk) Geen schending artikel 8 EVRM (recht op privéleven) –vervallenverklaring van nationaliteit – verdachte terroristische activiteiten – procedurele waarborgen–kennelijk ongegrond – onontvankelijk

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 181.779 - 06-02-2017

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – kennelijk ongegrond – neurologische opvolging vereist – kinesitherapie – onmogelijkheid te reizen – motiveringsplicht – vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2017/3415 - 03-02-2017

  Administratieve geldboete – art. 4bis Vw. – bevoegdheid – minister of gemachtigde – buitengrens - doorlaatposten – verzoeker heeft geen grens overschreden – art. 4 bis Vw. omvat niet het onwettige verblijf – nullum crimen, nulla poena sine lege – geen wetsovertreding – gegrond

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 17/7/C - 03-02-2017

  Arbeidsmigrant – arbeidskaart B – illegaal verblijf – hoogdringendheid – zwartwerk – Richtlijn 2011/98/EU – single permit richtlijn – niet tijdig omgezet in België – gegrond – bevel tot inschrijving in het vreemdelingenregister - dwangsom

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 181.696 - 02-02-2017

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – adoptie – ouder dan 21 jaar – ten laste – afhankelijkheidsrelatie in land van herkomst – art. 40bis, § 2, 3° Vw. – art. 40ter Vw. - "fait accompli" situatie - geen bewijs van noodzakelijke steun van de Belgische referentiepersoon bij terugkeer naar het land van herkomst – nood aan bewijs van aangewezen te zijn op de Belgische referentiepersoon om in behoeften te voorzien - geen volle adoptie - adoptie niet zomaar uitgesloten - verwerping

 • Hof van Justitie - C-573/14 - 31-01-2017

  (Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen t. Mostafa Lounani) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Asiel – Richtlijn 2004/83/EG – Minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling – Artikel 12, lid 2, onder c), en artikel 12, lid 3 – Uitsluiting van de vluchtelingenstatus – Begrip ,handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties’ – Draagwijdte – Leidinggevend lid van een terroristische organisatie – Strafrechtelijke veroordeling wegens deelneming aan de activiteiten van een terroristische groep – Individueel onderzoek

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 181.479 - 31-01-2017

  Dublin III – Duitsland - medische problematiek wordt tav Duitsland geëvalueerd – art. 3 EVRM - EHRM 13 december 2016, Paposhvili t. België - interstatelijk vertrouwensbeginsel – verwerping

Pagina's