Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 175.998 - 07-10-2016

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – art. 47/1 Vw. – ten laste zijn in land van herkomst – HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 175.874 - 06-10-2016

  Gezinshereniging – Belg die gebruik heeft gemaakt van vrij verkeer van personen – art. 21 VWEU en richtlijn 2004/38/EG – burgerservicenummer in Nederland – geen verblijfsrecht – geen bewijs van gezinsleven in Nederland - verwerping

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2015/FA/78 - 05-10-2016

  Wettelijke samenwoning – schijnwettelijke samenwoning – negatief advies – wettelijke termijn – rechtsgeldig verlengd – datum beslissing, niet betekening – ten gronde geen afdoende redenen om wettelijke samenwoning te weigeren – gemeenschappelijk kind – gegrond wat betreft termijn – ongegrond met betrekking tot samenwoonst

 • Raad van State - 235.968 - 04-10-2016

  Wens om geen synthesememorie neer te leggen – niet aangetekend verzonden – kennisgeving per gewone brief – RvS 26 mei 2016, nr. 234.869 – termijn gerespecteerd – disproportioneel – te formalistisch - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 175.642 - 30-09-2016

  Asielzoeker – Irak – bijlage 26quinquies – nieuwe asielaanvraag na terugkeer naar land van herkomst – art. 51/8 Vw. – eerste of meervoudige aanvraag – aanvechtbare handeling – Cass. 21 januari 2014, P.13.2061.N – nieuwe vervolgingsfeiten – art. 32 Procedurerichtlijn 2005/85/EG – geciteerde rechtspraak kan niet worden gevolgd - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 175.607 - 30-09-2016

  Art. 9bis Vw. – ongegrond – BGV – fraus omnia corrumpit – valse identiteit bij asielaanvraag - verzoekende partijen heeft geen rechten verworven uit gebruik andere naam – integratie en duur verblijf niet beïnvloed door valse naamdracht – vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 16/2081/A - 29-09-2016

  Installatiepremie geweigerd – erkende vluchteling – art. 14, § 3 RMI-wet – woning ongeschikt – woonkwaliteit - OCMW legt bijkomende voorwaarde op voor toekennen installatiepremie – artikel 2 § 2 KB Installatiepremie - gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 175.525 - 29-09-2016

  Asielzoeker – Somalië – Bajuni eilanden – weigering in overwegingname van meervoudige asielaanvraag – art. 57/6/2 Vw. – nieuwe elementen – afwezigheid archief en centraal register in Somalië – algemeen argument – verplichting CGVS om te onderzoeken – psychologische toestand in overweging nemen – getuigenissen onderzoeken - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 175.467 - 29-09-2016

  Asielzoekster – Guinée – niet inoverwegingname meervoudige asielaanvraag – art. 57/6/2 Vw. – nieuwe elementen – gedwongen huwelijk – huwelijkscertificaat neergelegd – laattijdige neerlegging – rekening houden met kwetsbaar profiel verzoekster – vernietiging

 • Raad van State - 235.858 - 27-09-2016

  Art. 9bis Vw. – zich nestelen in illegaal verblijf – ruime appreciatiebevoegdheid DVZ – elementen inzake maatschappelijke integratie geen grond voor regularisatie – voorheen geen enkele verblijfsaanvraag ingediend – lokale verankering louter gevolg van de eigen houding van verzoeker – discretionaire bevoegdheid niet overschreden - vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 16/30/C - 27-09-2016

  Opvang - asielzoeker - kort geding – teruggestuurd onder Dublin maar toch als tweede asielaanvraag beschouwd – no show – geen individuele motivatie – no show enkel gebaseerd op feit dat het meervoudige asielaanvraag is – referentie naar opvangwet/richtlijn/Grondwettelijk Hof/parlementaire werken – des te erger dat er geen afgeronde eerste asielprocedure was want teruggestuurd onder Dublin – inoverwegingname laat bovendien te lang op zich wachten – ondanks aanmaningen van Vluchtelingenwerk en advocaat geen reactie van Fedasil – veroordeling op voorwaarde van beroep ten gronde - dwangsom

 • Raad van State - 235.855 - 27-09-2016

  BGV – niet aanwezig op zitting bij RvV – overmacht – recht op eerlijk proces – art. 6 EVRM – aangetekende brief – gekozen woonplaats – art. 39/57-1 Vw. – vergissing van Bpost – gegrond - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 175.318 - 26-09-2016

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – geen intentie om zich permanent in België te vestigen – art. 40bis, § 2, 1° Vw. – art. 40ter Vw. – zich bij een persoon voegen houdt niet noodzakelijk permanent verblijven in – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 175.320 - 26-09-2016

  Ministerieel Besluit tot terugwijzing – inreisverbod 10 jaar – slagen en verwondingen met voorbedachten rade zonder het oogmerk te doden doch met de dood tot gevolg - gewelddadige diefstal met blijvende ongeschiktheid tot gevolg – openbare orde – ernst gepleegde feiten – motiveringsplicht - art. 8 EVRM – inmenging in privéleven gerechtvaardigd – noodzakelijkheid – afweging tussen persoonlijk en algemeen belang – evenredig – art. 3 EVRM - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 175.324 - 26-09-2016

  Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van een Belg – art. 40ter Vw. – duurzame en stabiele relatie niet voldoende aangetoond – verzoeker heeft e-mailadres en wachtwoord facebookprofiel aan DVZ gegeven – privacywet – toestemming van verzoeker doet hier geen afbreuk aan – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 175.351 - 26-09-2016

  Dublin III - Bulgarije - art.18, eerste lid, b) Dublin III-verordening - behandeling asielaanvragen - opvang kandidaat-vluchtelingen - vertrouwensbeginsel - art.3 EVRM - UNHCR-advies - AIDA-verslag - individueel onderzoek – vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 116/2016 - 22-09-2016

  Burgerlijk recht - Personen - Adoptie - Voorwaarden voor adoptie - Nieuwe adoptie - Meerderjarige met volle adoptie door inmiddels overleden adoptant - Onmogelijkheid van nieuwe gewone adoptie - Verschil in behandeling met meerderjarige met oorspronkelijke afstammingsband

 • Grondwettelijk Hof - 114/2016 - 22-09-2016

  Gerechtelijk recht - Rechtsplegingsvergoeding - Toepassingsgebied - Beroep tegen de beslissing tot weigering om een huwelijk te voltrekken - Vergelijking van de partij die in het ongelijk is gesteld en de ambtenaar van de burgerlijke stand - Gelijke behandeling

 • Raad van State - 12.154 - 22-09-2016

  Gezinshereniging – art. 40ter Vw. – inkomensvervangende tegemoetkoming – IVT – stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen – tegemoetkoming aan personen met een handicap als aanvullend bijstandsstelsel – volledig door de overheid gefinancierd – kennelijk ongegrond – niet-toelaatbaar

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 38030/12 - 21-09-2016

  (Khan t. Duitsland) Artikel 8 EVRM – recht op familie- en privéleven – misdrijf – ontoerekeningsvatbaarheid – meerderjarig kind – gevaar voor openbare veiligheid – gedoogde verblijfstatuut toegekend – schrapping

Pagina's