Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 3869/07 - 04-04-2017

  (Thuo t. Cyprus) Schending artikel 3 EVRM (procedureel vlak) – verbod van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling – positieve verplichting – daadwerkelijk onderzoek– – te oppervlakkig onderzoek door nationale rechters – schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 39061/11 - 04-04-2017

  (Thimothawes t. België) Geen schending artikel 5 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) – systematische detentie van asielzoeker aan de grens – kwetsbaarheid – psychologische opvolging – afwijkende opinies

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 184.913 - 31-03-2017

  Visumaanvraag – UDN - kort verblijf - humanitair visum – visum type C – Syrië – belang – HvJ 7 maart 2017, C-638/16, X en X t. België – art. 25 Visumcode niet van toepassing – geen verplichting voor DVZ om aanvraag te herkwalificeren tot visumaanvraag lang verblijf - art. 9 Vw. – gebrek aan belang - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 184.983 - 31-03-2017

  Art. 9ter Vw. – BGV – art. 3 EVRM – EHRM 13 december 2016, Paposhvili t. België – in concreto onderzoek – beschikbaarheid en toegankelijkheid van behandeling in herkomstland – gegrond - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 185.044 - 31-03-2017

  Art. 9ter Vw. – BGV – UDN - art. 3 EVRM – EHRM 13 december 2016, Paposhvili t. België – ernstige verslechtering - in concreto onderzoek – beschikbaarheid en toegankelijkheid van behandeling in herkomstland – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 184.949 - 31-03-2017

  Gezinshereniging – wettelijk partner van een Belg – art. 40ter Vw. – bestaansmiddelen – art. 60, § 7 OCMW-wet – art. 40ter stelt niet van welke soort een arbeidsovereenkomst dient te zijn – aanvullende bijstandsstelsels niet uitgesloten - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 184.884 - 30-03-2017

  Asielzoeker – onbepaalde nationaliteit – Palestijnse origine – subsidiaire bescherming in Hongarije – art. 48/5, § 4 Vw. – reële bescherming – geldigheidsduur statuut in Hongarije niet vermeld – onvoldoende bewijsmateriaal – bewijslast – vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 21884/15 - 30-03-2017

  (Chowdury e.a. t. Griekenland) Seizoensarbeid – mensenhandel – onmenselijke werkomstandigheden – schending van verbod op dwangarbeid - art. 4, § 2 EVRM

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 184.854 - 30-03-2017

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – kennelijk ongegrond – verschillende hypotheses – beoordelingsbevoegdheid – ambtenaar-geneesheer laat in het midden of behandeling nodig is – ondubbelzinnig adviseren – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 184.707 - 30-03-2017

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – BGV – geen buitengewone omstandigheden – geen rekening gehouden met medische toestand echtgenoot - echtgenoot overleden – geen belang meer bij grief – art. 3 EVRM - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 184.749 - 30-03-2017

  Art. 9ter Vw. – Guinée – beschikbaarheid medicijnen – lijst van essentiële medicijnen in Guinée – zegt niets over werkelijke beschikbaarheid - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 184.759 - 30-03-2017

  Gezinshereniging – schoonouders van een Unieburger – art. 40bis Vw. - voorwaarde van ten laste zijn – ten laste zijn in land van herkomst – verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 17/21/C - 29-03-2017

  Kort geding – detentie – geplande repatriëring – hangende 9ter Vw. – hoogdringendheid – art. 3 EVRM – transitcentrum – Belgisch grondgebied – juridische fictie – rechtsmacht Belgische staat – recht om 9ter aanvraag in te dienen – opschorting repatriëring totdat RvV over verzoek tot schorsing en vernietiging heeft geoordeeld – gegrond – dwangsom

 • Hof van Justitie - C-652/15 - 29-03-2017

  (Furkan Tekdemir, wettelijk vertegenwoordigd door Derya Tekdemir en Nedim Tekdemir t. Kreis Bergstraße) Prejudiciële verwijzing – Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Turkije – Besluit nr. 1/80 – Artikel 13 – Standstillbepaling – Verblijfsrecht van gezinsleden van een Turkse werknemer die tot de legale arbeidsmarkt van een lidstaat behoort – Mogelijk bestaan van een dwingende reden van algemeen belang die nieuwe beperkingen rechtvaardigt – Efficiënt beheer van de migratiestromen – Verplichting voor staatsburgers van derde landen jonger dan 16 jaar om een verblijfsvergunning te bezitten – Evenredigheid

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 184.599 - 29-03-2017

  BGV – inreisverbod – inreisverbod vernietigd door eerder arrest RvV – verzoeker gerepatrieerd – aanvraag visum gezinshereniging – nieuw inreisverbod – BGV volledige uitwerking gekregen – geen verdere invloed op rechtspositie – geen rechtsgevolgen verbinden aan beslissing die volledig is uitgewerkt – vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 61411/15, 61420/15, 61427/15 en 3028/16 - 28-03-2017

  (Z.A. en anderen t. Rusland) Schending artikel 3 EVRM (verbod van foltering en onmenselijke en vernederende behandeling) – de facto detentie in transitzone van luchthaven – Schending artikel 5 EVRM (recht op vrijheid en veiligheid) –onwettige detentie in de transitzone

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 184.385 - 27-03-2017

  Gezinshereniging – visum type D – echtgenote van erkende vluchteling – art. 27 WIPR – uittreksel uit strafregister niet origineel – frauduleus document – ernstige twijfels omtrent werkelijke identiteit aanvraagster – art. 10 Vw. – art. 12bis Vw. – Somalische documenten – onderscheid tussen documenten die duidelijk frauduleus zijn en documenten die niet gelegaliseerd worden omdat België Somalische regering niet erkent – twijfels omtrent leeftijd niet voldoende gesubstantieerd – belangenafweging - art. 8 EVRM – rekening houden met alle relevante elementen - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 184.326 - 24-03-2017

  Visumaanvraag – kort verblijf - humanitair visum – visum type C – Syrië – geen annulatieberoep ingesteld na schorsingsarrest – beslissing definitief geworden – art. 39/56 Vw. – gebrek aan belang - verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 184.346 - 24-03-2017

  Gezinshereniging – echtgenote van een Belg – art. 40ter Vw. – bestaansmiddelen – interim tewerkstelling – beslissingstermijn 6 maanden – vervaltermijn – beslissing tijdig – geen behoefteanalyse – overbodig – gebrek aan bewijs huidige inkomsten – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 184.344 - 24-03-2017

  Gezinshereniging – schijnhuwelijk – openbare orde – familiale belang – duurzame relatie – actueel karakter van de bedreiging voor de openbare orde – art. 8 EVRM – niet disproportioneel - verwerping

Pagina's