Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 178.524 - 28-11-2016

  Art. 9bis Vw. - onontvankelijk - identiteitsdocument als ontvankelijkheidsvoorwaarde - al dan niet aanvaarding van een geboorteakte - arrest GwH 193/2009 + artikel 57 Burgerlijk Wetboek - RvS 4 februari 2016, nr. 11.788 - verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 16/6636/A - 25-11-2016

  Administratieve geldboete – art. 4bis Vw. – buitengrens – doorlaatposten – verzoeker heeft geen grens overschreden – art. 4 bis Vw. omvat niet het onwettige verblijf – nullum crimen, nulla poena sine lege – geen wetsovertreding – gegrond

 • Hof van beroep / Gent - 2015/AR/1060 - 24-11-2016

  Wettelijke samenwoning – schijnwettelijke samenwoning – art. 1476bis BW – negatief advies – internetrelatie – klassiek scenario – zwakke positie een van de partners – psychische problematiek – tegenstrijdige verklaringen – België-route – geheel van de omstandigheden - ongegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 178.219 - 23-11-2016

  Inreisverbod – aanwezigheid op het grondgebied niet meegedeeld bij de gemeente – geen kennis dat hij zich diende aan te melden – nemo censetur ignorare legem – iedereen wordt verondersteld de wet te kennen – redelijkerwijze kan verwacht worden dat verzoeker zich informeert over verblijfsreglementering – art. 5 Vw. – geen strafrechtelijke veroordeling – administratiefrechtelijke beslissing – motieven vinden steun in administratief dossier – geen concrete elementen waaruit blijkt dat motieven fout zijn – verwerping

 • Kamer van Inbeschuldigingstelling / Brussel - 2016/VE/203 - 22-11-2016

  Detentie – art. 74/5, § 1, 1° Vw. – terugdrijving – Italiaans visum – onvoldoende bestaansmiddelen – reisdoel niet aangetoond – geen schending art. 5, § 2 EVRM – gegrond – detentie gerechtvaardigd

 • Raad van State - 12.215 - 22-11-2016

  Art. 9ter Vw. – verzoeker vrijgesteld om identiteit aan te tonen bij indiening – nationaliteit en herkomst kan nog worden onderzocht in gegrondheidsfase – verzoekers nationaliteit ongeloofwaardig bevonden in asielaanvraag – kennelijk ongegrond – niet-toelaatbaar

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 15/4615/A - 18-11-2016

  IPR – echtscheiding – Marokkaanse echtscheidingsakte – art. 22, § 1, al 2 WIPR - incidenteel – art. 22 en 25 WIPR – erkenning – gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 177.968 - 18-11-2016

  Asielzoekster – Liberia – gedwongen prostitutie – geen grond voor vervolging – prostitutie is gemeengoed in Liberia – groot facebooknetwerk kan niet gelijkgesteld worden met daadwerkelijke steun in de reële wereld – reëel risico op ernstige schade – art. 48/4, § 2, b Vw. – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 177.967 - 18-11-2016

  Asielzoekster – Liberia – gedwongen prostitutie – geen grond voor vervolging – prostitutie is gemeengoed in Liberia – reëel risico op ernstige schade – art. 48/4, § 2, b Vw. – toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 177.877 - 18-11-2016

  Inreisverbod – aanvraag gezinshereniging – attest van immatriculatie gekregen – impliciete intrekking inreisverbod - HvJ 26 februari 2015, J.N. t. Nederland – niet naar analogie van toepassing – onontvankelijk verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 169.476 - 17-11-2016

  Gezinshereniging – visum type D – zoon heeft leeftijd 18 jaar bereikt – art. 10, § 1, 7° Vw. – verzoekster heeft zich reeds aangemeld bij ambassade voordat zoon 18 jaar werd –daadwerkelijke datum visumaanvraag – voorwaarden voor geldige indiening waren niet vervuld – art 8 EVRM – art. 7 Handvest – art. 3 EVRM – geen schending - verwerping

 • Raadkamer / Gent - GE.56.ET.48/2016 - 14-11-2016

  Detentie – opsluiting onwettig – geen machtiging politie om woning te betreden – geen huiszoekingsbevel – art. 72 Vw. – art. 15 GW – onschendbaarheid woning – geen impliciete of uitdrukkelijke toestemming – art. 8 EVRM – bevel tot onmiddellijke invrijheidsstelling

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 16/1384/A - 14-11-2016

  Opvang - asielzoeker – alleenstaande Afghaanse vrouw met 1 kind – psychologische problemen – tweede asielaanvraag op 04/01/2016, op 27/10/2016 dag van de zitting nog steeds geen beslissing over de inoverwegingname – naar arbeidsrechtbank eenzijdig verzoekschrift, geweigerd, wel rechtsbijstand voor dagvaarding toegekend – dagvaarding in kort geding, ook negatief – wel positief in hoger beroep, opvang vanaf 11 maart 2016 – ook beroep ten gronde ingediend – veroordeling Fedasil voor heel de nieuwe asielprocedure, ook eventuele beroepen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 169.732 - 10-11-2016

  Inreisverbod – BGV – illegale tewerkstelling – art. 74/11 Vw. – gevaar voor de openbare orde – werkelijk, actueel en voldoende ernstig – art. 7/11 Vw. – Portugese verblijfstitel – art. 11, 4e lid Terugkeerrichtlijn – inreisverbod moet gelden voor alle lidstaten - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 177.526 - 10-11-2016

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – beroep tegen negatieve beslissing aanhangig bij RvV – BGV – bijlage 13septies – detentie – UDN - daadwerkelijk rechtsmiddel – art. 13 EVRM – schorsende werking beroep bij RvV – art. 47/1 Vw. – art. 47/2 Vw. – Art. 3, tweede lid Burgerschapsrichtlijn – art. 39/79, § 1 Vw. – MTHEN – schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 177.625 - 10-11-2016

  Unieburger – EU-zelfstandige – einde verblijf – bijlage 21 – geen effectieve zelfstandige activiteit – art. 42septies Vw. – fraude – fraus omnia corrumpit – wel zelfstandige activiteit bij verwerven verblijf – intentioneel element – geen kwade trouw – dubbelzinnige motivering – geen zorgvuldige feitenbevinding - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 177.640 - 10-11-2016

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – toegankelijkheid medische zorg in herkomstland - beslissing gebaseerd op website van één privékliniek en onverifieerbare lijst van geregistreerde geneesmiddelen – link niet consulteerbaar – zorgvuldigheidsbeginsel – redelijkheidscriterium – permanente behandeling nodig - vernietiging

 • Hof van Justitie - C‑452/16 - 10-11-2016

  (Krzysztof Marek Poltorak) Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken – Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Artikel 1, lid 1 – Begrip ‚rechterlijke beslissing’ – Artikel 6, lid 1 – Begrip ‚uitvaardigende rechterlijke autoriteit’ – Europees aanhoudingsbevel dat door de Rikspolisstyrelse (algemeen bestuur van de rijkspolitie, Zweden) is uitgevaardigd met het oog op uitvoering van een tot vrijheidsbeneming strekkende straf

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 177.614 - 10-11-2016

  Gezinshereniging – wettelijke samenwoning - art. 40bis, § 2 Vw. – geen liefdespartners – sterke vermoedens – kinderen met andere persoon – niet onzorgvuldig – niet kennelijk onredelijk – art. 8 EVRM – specifieke situatie – andere vorm van gezinsleven – verwerping met betrekking tot beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden – vernietiging BGV

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2015/FA/639 - 09-11-2016

  Wettelijke samenwoning – schijnwettelijke samenwoning – negatief advies – art. 1476bis BW – meerderheid elementen wijzen op schijnsamenwoonst – knipperlichten – omzendbrief 6 september 2013 – vrouw vatbaar voor manipulatie – kwetsbaarheid – beperkte kennis van mekaar – leeftijdsverschil – tegenstrijdige verklaringen – gebrek aan objectief bewijs van daadwerkelijke oprechte samenlevingsrelatie – gegrond

Pagina's