Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Hof van Cassatie - P.16.0939.F - 21-09-2016

  Detentie – ter beschikkingstelling van de regering - art. 72 Vw. voorziet geen hoorrecht – rechten van verdediging niet geschonden – gegrond – cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 174.800 - 19-09-2016

  Gezinshereniging - art. 40ter Vw. – art. 40bis, § 2, 4° Vw. – affectieve en financiële banden – getuigenverklaringen – bewijswaarde normaliter gering – schrijven niet afkomstig van willekeurige derden – toetsing perfect mogelijk – geldstortingen – buurtonderzoek – geen poging tot controle waarachtigheid van de feiten – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 174.711 - 16-09-2016

  Weigering tot verlenging verblijf – langdurig ingezetene met tweede verblijf in België – arbeidskaart – vrijstelling – bedienaar eredienst – niet erkend – art. 61/7, $ 3 Vw. – geen betrekking op aanvraag tot verlenging – geen vervaltermijn – verwerping

 • Hof van Justitie - C-304/14 - 13-09-2016

  (Secretary of State for the Home Department t. CS) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikel 20 VWEU – Derdelander met een kind van jonge leeftijd ten laste dat Unieburger is – Verblijfsrecht in het land waarvan het kind onderdaan is – Strafrechtelijke veroordelingen van de ouder van het kind – Besluit tot verwijdering van de ouder met als gevolg de indirecte verwijdering van het betrokken kind

 • Hof van Justitie - C-165/14 - 13-09-2016

  (Alfredo Rendón Marín t. Administración del Estado) Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikelen 20 en 21 VWEU – Richtlijn 2004/38/EG – Verblijfsrecht in een lidstaat van een derdelander met een strafblad – Ouder die als enige de zorg heeft voor twee minderjarige kinderen die Unieburger zijn – Eerste kind met de nationaliteit van de woonlidstaat – Tweede kind met de nationaliteit van een andere lidstaat – Nationale wettelijke regeling die uitsluit dat aan die bloedverwant in opgaande lijn een verblijfstitel wordt verleend, wegens diens strafblad – Weigering van verblijf die ertoe kan leiden dat de kinderen het grondgebied van de Unie moeten verlaten

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 16/1615/A - 12-09-2016

  Maatschappelijke dienstverlening – illegaal verblijf – art. 57, § 2, 1° OCMW-wet – erkende staatloze – onuitwijsbaar – overmacht – Cass. 18 december 2000 – GwH 19 december 2009 en 11 januari 2012 – onmogelijkheid om terug te keren naar Turkije expliciet bevestigd in vonnis staatloosheid – bestaan van administratieve overmacht die toepassing art. 57, § 2, 1° OCMW-wet verhindert - gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 174.385 - 09-09-2016

  Art. 9ter Vw. – ononvankelijk – kennelijk ongegrond – chronische hepatitis C – verzoeker wordt niet behandeld in België wegens geen verblijfsstatuut - niet ipso facto uit afleiden dat er geen nood aan behandeling is – dure medicatie – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 174.393 - 09-09-2016

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – uit asielaanvraag blijkt dat verzoeker Somalische nationaliteit niet aannemelijk kan maken – geringe betrouwbaarheid en bewijswaarde Somalische documenten – feit dat 9ter ontvankelijk wordt verklaard heeft niet tot gevolg dat identiteit vaststaat - verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 16/201/C - 07-09-2016

  Student – garant – inkomen garant – bedrag niet wettelijk bepaald - kinderen ten laste – kinderbijslag – inkomen partner garant – dwangsom – gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 174.202 - 06-09-2016

  Art. 9ter Vw. – medische problemen worden niet betwist – voorgestelde medicatiewissel – niet verplicht beschikbaarheid geneesmiddelen met minste bijwerkingen te onderzoeken – niet kennelijk onredelijk – minder gunstige omstandigheden in herkomstland geen schending art. 3 EVRM – noodzakelijke zorgen toegankelijk - verwerping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 14344/13 - 06-09-2016

  (Alimov t. Turkije) Artikel 5 EVRM – administratieve detentie in Turkije – illegale detentie –recht op informatie – recht op spoedig rechtsmiddel en op vergoeding – schending – artikel 3 EVRM (verbod op onmenselijke of vernederende behandeling) – slechte detentieomstandigheden – schending – artikel 13 EVRM (recht op daadwerkelijk rechtsmiddel) – geen juridische bijstand – schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 18152/11 - 06-09-2016

  (Erkenov t. Turkije) Artikel 5 EVRM – administratieve detentie in Turkije – illegale detentie –recht op informatie – recht op spoedig rechtsmiddel –recht op vergoeding – schending – artikel 3 EVRM (verbod op onmenselijke of vernederende behandeling) – slechte detentieomstandigheden – geen schending

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 174.167 - 05-09-2016

  Art. 9bis Vw. – kinderen geboren in België – kinderen met verblijfsrecht in België - buitengewone omstandigheid – art. 8 EVRM – gevolgen erkenning door vader – art. 319 BW – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 173.926 - 02-09-2016

  Art. 9bis Vw. – staatloze – onontvankelijk – BGV – buitengewone omstandigheden – herkomstland - vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 16/6/K - 01-09-2016

  Tweede asielaanvraag – verlenging van de materiële hulp – eenzijdig verzoekschrift – volstrekte noodzakelijkheid – art. 584 Ger. W. – eis tot verlenging materiële hulp toelaatbaar en gegrond – verlenging opvang in afwachting geschil voor de bodemrechter – veroordeling Fedasil

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 49734/12 - 01-09-2016

  (V.M. t. Verenigd Koninkrijk) Schending artikel 5 § 1 EVRM – recht op vrijheid en veiligheid – kwetsbaarheid – arbitraire detentie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 173.764 - 31-08-2016

  Art. 9ter Vw. – weigering verlenging – art. 3 EVRM – medische opvolging noodzakelijk – risico op recidive – wijziging medische toestand niet definitief – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 173.711 - 30-08-2016

  Geregulariseerde – beëindiging onbeperkt verblijf – fraude – erkend als vluchteling in Frankrijk – fraus omnia corrumpit – art. 13, § 2 Vw. – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 173.581 - 25-08-2016

  Dublin III – Oostenrijk – art. 3 EVRM – voldoende waarborgen – schorsing onderzoek asielaanvragen in Oostenrijk – vragen bij opvang en bijstand aan asielzoekers – moratorium - vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Antwerpen - 16/5/K - 24-08-2016

  Tweede asielaanvraag – verlenging van de materiële hulp – art. 7 Opvangwet – eenzijdig verzoekschrift – volstrekte noodzakelijkheid – art. 584 Ger. W. – eis tot nietigverklaring niet toelaatbaar – eis tot verlenging materiële hulp toelaatbaar en gegrond – verlenging opvang in afwachting geschil voor de bodemrechter – veroordeling Fedasil

Pagina's