Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 17/186/B - 13-02-2017

  Geplande repatriëring – beroep tegen arrest KI bij Hof van Cassatie – eenzijdig verzoekschrift – beslissing cassatie afwachten – verbod aan DVZ om verzoeker te repatriëren

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 16/8945/A - 10-02-2017

  Administratieve geldboete – art. 4bis Vw. – buitengrens – doorlaatposten – verzoeker heeft geen grens overschreden – art. 4 bis Vw. omvat niet het onwettige verblijf – nullum crimen, nulla poena sine lege – geen wetsovertreding – gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 182.099 - 10-02-2017

  Asielzoekster – Guinée – gedwongen huwelijk – genitale verminking – FGM – rekening houden met psychologische toestand verzoekster – voordeel van de twijfel – erkenning vluchtelingenstatus

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 182.049 - 09-02-2017

  Art. 9bis Vw. – onontvankelijk – buitengewone omstandigheden – wens om kinderen uit vorige relatie van inmiddels overleden echtgenote te adopteren – zorg voor de kinderen – administratieve onmogelijkheid – geen juridische band – vernietiging

 • Hof van Justitie - C-560/14 - 09-02-2017

  (M t. Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid – Richtlijn 2004/83/EG – Minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling – Verzoek om subsidiaire bescherming – Regelmatigheid van de nationale procedure voor de behandeling van een verzoek tot subsidiaire bescherming dat is ingediend na afwijzing van een verzoek om toekenning van de vluchtelingenstatus – Recht om te worden gehoord – Strekking – Recht op een onderhoud – Recht om getuigen op te roepen en te ondervragen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 181.967 - 08-02-2017

  Asielzoekers – Irak – geen incoherenties waar te nemen – soennieten in Bagdad – positie en functie van verzoeker – niet ter betwisting – coherente verklaringen, ondersteund door documenten – veiligheidsagent bij hoogste autoriteiten – erkenning vluchtelingenstatus

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 42387/13 - 07-02-2017

  (K2 t. Verenigd Koningrijk) Geen schending artikel 8 EVRM (recht op privéleven) –vervallenverklaring van nationaliteit – verdachte terroristische activiteiten – procedurele waarborgen–kennelijk ongegrond – onontvankelijk

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 181.779 - 06-02-2017

  Art. 9ter Vw. – onontvankelijk – kennelijk ongegrond – neurologische opvolging vereist – kinesitherapie – onmogelijkheid te reizen – motiveringsplicht – vernietiging

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2017/3415 - 03-02-2017

  Administratieve geldboete – art. 4bis Vw. – bevoegdheid – minister of gemachtigde – buitengrens - doorlaatposten – verzoeker heeft geen grens overschreden – art. 4 bis Vw. omvat niet het onwettige verblijf – nullum crimen, nulla poena sine lege – geen wetsovertreding – gegrond

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 17/7/C - 03-02-2017

  Arbeidsmigrant – arbeidskaart B – illegaal verblijf – hoogdringendheid – zwartwerk – Richtlijn 2011/98/EU – single permit richtlijn – niet tijdig omgezet in België – gegrond – bevel tot inschrijving in het vreemdelingenregister - dwangsom

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 181.734 - 03-02-2017

  Asielzoeker – Irak – bijkomende verklaringen – homoseksuele geaardheid – verzwegen uit schroom en angst – taboe – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 181.696 - 02-02-2017

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – adoptie – ouder dan 21 jaar – ten laste – afhankelijkheidsrelatie in land van herkomst – art. 40bis, § 2, 3° Vw. – art. 40ter Vw. - "fait accompli" situatie - geen bewijs van noodzakelijke steun van de Belgische referentiepersoon bij terugkeer naar het land van herkomst – nood aan bewijs van aangewezen te zijn op de Belgische referentiepersoon om in behoeften te voorzien - geen volle adoptie - adoptie niet zomaar uitgesloten - verwerping

 • Hof van Justitie - C-573/14 - 31-01-2017

  (Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen t. Mostafa Lounani) Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Asiel – Richtlijn 2004/83/EG – Minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling – Artikel 12, lid 2, onder c), en artikel 12, lid 3 – Uitsluiting van de vluchtelingenstatus – Begrip ,handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties’ – Draagwijdte – Leidinggevend lid van een terroristische organisatie – Strafrechtelijke veroordeling wegens deelneming aan de activiteiten van een terroristische groep – Individueel onderzoek

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 181.479 - 31-01-2017

  Dublin III – Duitsland - medische problematiek wordt tav Duitsland geëvalueerd – art. 3 EVRM - EHRM 13 december 2016, Paposhvili t. België - interstatelijk vertrouwensbeginsel – verwerping

 • Rechtbank van eerste aanleg / Luik - 16/1559/B - 27-01-2017

  IPR – religieus huwelijk - erkenning buitenlandse huwelijksakte – formaliteiten – Syrisch recht – administratieve desorganisatie in Syrië – vluchtelingenstatus vereist soepelheid van Belgische staat – onmogelijkheid contact op te nemen met Syrische autoriteiten – erkenning - gegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 42332/14 - 26-01-2017

  (Khamidkariyev t. Rusland) Artikel 3 EVRM (verbod op onmenselijke of vernederende behandeling) – kidnapping en onvrijwillig terugkeer naar Oezbekistan – schending (substantieel aspect) – gebrek aan grondig onderzoek naar de verantwoordelijkheden – schending (procedureel aspect) – Artikel 38 EVRM (medewerkingsplicht van Staten aan onderzoek door het Hof) – weigering om documenten neer te leggen – schending

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 16744/14 - 26-01-2017

  (X. t. Zwitserland) artikel 3 (Verbod van foltering, vernederende en onmenselijke behandeling) – schending - refoulement – mishandeling bij terugkeer naar Sri Lanka – toekenning schadevergoeding

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 181.307 - 26-01-2017

  Asielzoeker – Afghanistan – verwesterd – rapport van ‘Refugee Support Network’ – geen grondig onderzoek naar risico voor verzoeker in geval van terugkeer – geen betwisting dat verzoeker verwesterd is – richtlijnen UNHCR – tal van rapporten neergelegd – grondig onderzoek aangewezen – administratief dossier slechts gedeeltelijk overgemaakt - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 181.327 - 26-01-2017

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – kind ouder dan 21 jaar – ten laste – afhankelijkheidsrelatie in land van herkomst – art. 40bis, § 2 3° Vw. – art. 40ter Vw. – nog geen 21 jaar voor aankomst in België – had voordien verblijf als student - ouder dan 18 jaar bij komst naar België - arbitraire leeftijdsgrens - vernietiging

 • Grondwettelijk Hof - 9/2017 - 25-01-2017

  Sociale zekerheid - Maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Buitenlandse werknemer - Voorwaarden om toegelaten te worden tot het recht op inschakelingsuitkeringen - Bijkomende voorwaarde enkel opgelegd aan vreemdelingen - Noodzaak van een bilaterale of een internationale overeenkomst voor de toepassing van het recht op uitkeringen ingevolge de beëindiging van studies

Pagina's