Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 55470/10 - 10-01-2017

  (Salija t. Zwitserland) Zwitserland - artikel 8 (Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven) – geen schending – openbare orde - appreciatiemarge

 • Raad van State - 236.991 - 10-01-2017

  Asielzoekster - BGV – detentie – vernietigd – art. 51/4 Vw. – taal – asielaanvraag in het Nederlands – BGV in Frans - geen opeenvolgend bevel – geen schending art. 51/4 Vw. - gegrond - cassatie

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 180.514 - 10-01-2017

  Asielzoeker – Irak – onvolledige verklaringen bij DVZ – medewerkingsplicht – tegenstrijdige verklaringen – legerdienst – vrijwillig – louter persoonlijke vrees – desertie – straf niet disproportioneel – art. 3 EVRM – veiligheidssituatie Bagdad – weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 180.417 - 09-01-2017

  Asielzoeker – Afghanistan – LSP – louter schriftelijke procedure – verzoek tot horen – precaire positie – medische attesten – post-traumatische stressstoornis – summiere verklaringen – beoordeling in het licht van psychologische problemen – vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 180.364 - 05-01-2017

  Kort verblijf – visum type C – geen bewijs van eigen inkomsten – loonfiches van dochter – vestigingsgevaar – visum is persoonlijk - verwerping

 • Arbeidsrechtbank / Leuven - 15/1389/A - 27-12-2016

  Gewone kinderbijslag - Art 52 AKBW – territorialiteitsbeginsel – tijdelijk verblijf in het buitenland – bewijsstukken verblijf België – sociale fraude – gedeeltelijk gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 180.180 - 26-12-2016

  Dublin III – Italië – UDN – art. 3 EVRM – AIDA-rapport – opvangnetwerk – verzoekster heeft reeds opvang gehad in Italië in verleden – SFH-rapport – prima facie – geen opvang – MTHEN - schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 180.175 - 24-12-2016

  Asielzoeker – Afghanistan – afkomst niet aannemelijk – minderjarig – NBMV – kennis verzoeker – regionale herkomst niet op geldige wijze in twijfel getrokken - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 180.019 - 22-12-2016

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – moeder van een minderjarige Nederlandse dochter – bijlage 20 – art. 40bis, § 2, 5° Vw. – ten laste – moeder heeft geen bestaansmiddelen – inkomsten van de vader - louter financieel oogpunt - HvJ 19 oktober 2004, C-200/02, Kunquian Catherine Zhu en Man Lavette Chen/Secretary of State for the Home Department - HvJ 10 oktober 2013, C-86/12, Alopka – beoordeling in hoofde van minderjarige Unieburger, niet in hoofde van derdelander - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 180.057 - 22-12-2016

  Asielzoeker – Sri Lanka – Tamil moslim – erkend als vluchteling in Guinee – art. 48/5, § 4 Vw. – geen toepassing eerste land van asiel – beoordeling vrees ten aanzien van Sri Lanka – tegenstrijdige verklaringen - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 180.068 - 22-12-2016

  Asielzoeker – Syrië – LSP – louter schriftelijke procedure – verzoek tot horen – erkend als vluchteling in Bulgarije – discriminatie en racisme – art. 3 EVRM – familie in België - vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 16/7440/A en 16/7680/A - 21-12-2016

  Dringende medische hulp – medisch toerisme – geen visum type C - illegaal verblijf - art. 57, § 2 OCMW-wet - fraus omnia corrumpit niet van toepassing – Cass. 3 oktober 1997 – DMH toegekend – gegrond

 • Hof van Justitie - C-508/15 en C-509/15 - 21-12-2016

  (Sidika Ucar (C‑508/15) en Recep Kilic (C‑509/15) t. Land Berlin) Prejudiciële verwijzing – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Besluit nr. 1/80 – Artikel 7, eerste alinea – Verblijfsrecht van de gezinsleden van een Turkse werknemer die tot de legale arbeidsmarkt van een lidstaat behoort – Voorwaarden – Geen vereiste dat de Turkse werknemer gedurende de eerste drie jaar van het verblijf van het gezinslid tot de legale arbeidsmarkt behoort

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 14594/07, 14597/07, 14976/07, 14978/07, 15221/07, 16369/07 en 16706/07 - 20-12-2016

  (Berdzenishvili en andere t. Rusland) Rusland - Georgische onderdanen – schending artikel 4 van Protocol 4 (verbod op collectieve uitzetting) - artikel 1 van Protocol 7 (procedurele waarborgen omtrent de uitzetting van vreemdelingen) - schending aan van artikel 5 § 1 (verbod op willekeurige detentie) en artikel 5 § 4 (het recht op een spoedige voorziening in rechte) - schending van artikel 3 EVRM en artikel 13 EVRM (recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel) - artikel 14 EVRM (verbod op discriminatie)

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 16363/07 - 20-12-2016

  (Dzidzava t. Rusland) Rusland - Georgische onderdanen – schending artikel 4 van Protocol 4 (verbod op collectieve uitzetting) - artikel 1 van Protocol 7 (procedurele waarborgen omtrent de uitzetting van vreemdelingen) - schending aan van artikel 5 § 1 (verbod op willekeurige detentie) en artikel 5 § 4 (het recht op een spoedige voorziening in rechte) - schending van artikel 3 EVRM en artikel 13 EVRM (recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel) - artikel 14 EVRM (verbod op discriminatie)

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 19356/07 - 20-12-2016

  (Shioshvili en anderen t. Rusland) Rusland - Schending artikel 3 (verbod op onmenselijke en vernederende behandeling), artikel 13 (recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel) Artikel 2 van Protocol Nr. 4 vrij verkeer) en artikel 4 van Protocol Nr. 4 (verbod op collectieve uitzetting) – geen schending artikel 14 EVRM

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 179.779 - 19-12-2016

  Asielzoekster – Angola – ideologie – separatistische beweging – uitvoerige en doorleefde antwoorden – uiterst summiere landeninfo – regelmatig onderbroken tijdens gehoor – stukken ter zitting – actief lidmaatschap –refugié sur place profiel onderzoeken - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 179.605 - 16-12-2016

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger - art. 47/1 en 47/3 Vw. – deel uitmaken van gezin – bewijslast ligt bij de aanvrager – relevantie van documenten niet duidelijk – gebrek aan enige duiding - verwerping

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 16483/12 - 15-12-2016

  (Khlaifia en andere t. Italië) Grote Kamer - Detentie - Lampedusa - Schending artikel 5 § 1 (recht op vrijheid en veiligheid) – Schending artikel 5 § 2 – Schending artikel 5 § 4 – geen schending artikel 3 – geen schending artikel 4 van protocol 4 – Schending van artikel 13 iuncto artikel 3 - geen schending artikel 13 iuncto 4 Protocol nummer 4.

 • Hof van beroep - 2015/AR/2102 en 2015/AR/2123 - 15-12-2016

  Nietigverklaring huwelijk – toepasselijk recht – art. 46 WIPR – grondvoorwaarden – art. 146bis BW – schijnhuwelijk – de facto geen samenwoning – relatie met andere persoon – gebrek aan goede trouw – openbare orde - ongegrond

Pagina's