Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 16/1384/A - 14-11-2016

  Opvang - asielzoeker – alleenstaande Afghaanse vrouw met 1 kind – psychologische problemen – tweede asielaanvraag op 04/01/2016, op 27/10/2016 dag van de zitting nog steeds geen beslissing over de inoverwegingname – naar arbeidsrechtbank eenzijdig verzoekschrift, geweigerd, wel rechtsbijstand voor dagvaarding toegekend – dagvaarding in kort geding, ook negatief – wel positief in hoger beroep, opvang vanaf 11 maart 2016 – ook beroep ten gronde ingediend – veroordeling Fedasil voor heel de nieuwe asielprocedure, ook eventuele beroepen

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 177.702 - 14-11-2016

  Asielzoeker – Pakistan – tegenstrijdigheden niet terug te brengen op eventuele moeilijkheden bij vertaling – identiteit betwist – discussie over leeftijd – afkomst wel aanvaard – voordeel van de twijfel aangaande identiteit – motivering aangaande subsidiaire beschermingsstatus niet afdoende – overmatig gewicht toegekend aan stukken – concept van veilig derde land geen grondslag in interne regelgeving – geen onderzoek naar intern vestigingsalternatief - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 177.707 - 14-11-2016

  Asielzoekers – Soedan – asiel om medische reden – geen reden zoals voorzien in Vluchtelingenconventie - HvJ 18 december 2014, M’Bodj, nr. C-542/13) – geëigende procedure 9ter volgen - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 177.708 - 14-11-2016

  Asielzoekster – Sri Lanka – Tamil origine – echtgenoot erkend als vluchteling in Italië – verzoekster via gezinshereniging verblijf in Italië - eerste land van asiel – art. 48/5, § 4 Vw. – reële bescherming – daadwerkelijke verblijfsstatus – geen gegronde vrees ten aanzien van Italië - weigering

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 169.732 - 10-11-2016

  Inreisverbod – BGV – illegale tewerkstelling – art. 74/11 Vw. – gevaar voor de openbare orde – werkelijk, actueel en voldoende ernstig – art. 7/11 Vw. – Portugese verblijfstitel – art. 11, 4e lid Terugkeerrichtlijn – inreisverbod moet gelden voor alle lidstaten - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 177.526 - 10-11-2016

  Gezinshereniging – ander familielid van een Unieburger – beroep tegen negatieve beslissing aanhangig bij RvV – BGV – bijlage 13septies – detentie – UDN - daadwerkelijk rechtsmiddel – art. 13 EVRM – schorsende werking beroep bij RvV – art. 47/1 Vw. – art. 47/2 Vw. – Art. 3, tweede lid Burgerschapsrichtlijn – art. 39/79, § 1 Vw. – MTHEN – schorsing

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 177.625 - 10-11-2016

  Unieburger – EU-zelfstandige – einde verblijf – bijlage 21 – geen effectieve zelfstandige activiteit – art. 42septies Vw. – fraude – fraus omnia corrumpit – wel zelfstandige activiteit bij verwerven verblijf – intentioneel element – geen kwade trouw – dubbelzinnige motivering – geen zorgvuldige feitenbevinding - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 177.640 - 10-11-2016

  Art. 9ter Vw. – ongegrond – toegankelijkheid medische zorg in herkomstland - beslissing gebaseerd op website van één privékliniek en onverifieerbare lijst van geregistreerde geneesmiddelen – link niet consulteerbaar – zorgvuldigheidsbeginsel – redelijkheidscriterium – permanente behandeling nodig - vernietiging

 • Hof van Justitie - C‑452/16 - 10-11-2016

  (Krzysztof Marek Poltorak) Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken – Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Artikel 1, lid 1 – Begrip ‚rechterlijke beslissing’ – Artikel 6, lid 1 – Begrip ‚uitvaardigende rechterlijke autoriteit’ – Europees aanhoudingsbevel dat door de Rikspolisstyrelse (algemeen bestuur van de rijkspolitie, Zweden) is uitgevaardigd met het oog op uitvoering van een tot vrijheidsbeneming strekkende straf

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 177.614 - 10-11-2016

  Gezinshereniging – wettelijke samenwoning - art. 40bis, § 2 Vw. – geen liefdespartners – sterke vermoedens – kinderen met andere persoon – niet onzorgvuldig – niet kennelijk onredelijk – art. 8 EVRM – specifieke situatie – andere vorm van gezinsleven – verwerping met betrekking tot beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden – vernietiging BGV

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2015/FA/639 - 09-11-2016

  Wettelijke samenwoning – schijnwettelijke samenwoning – negatief advies – art. 1476bis BW – meerderheid elementen wijzen op schijnsamenwoonst – knipperlichten – omzendbrief 6 september 2013 – vrouw vatbaar voor manipulatie – kwetsbaarheid – beperkte kennis van mekaar – leeftijdsverschil – tegenstrijdige verklaringen – gebrek aan objectief bewijs van daadwerkelijke oprechte samenlevingsrelatie – gegrond

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 56971/10 - 08-11-2016

  (El Ghatet t. Zwitserland) Schending artikel 8 EVRM – recht op gezins- en privéleven – gezinshereniging – procedurele verplichtingen – evenredigheidstoets – hoger belang van het kind – te oppervlakkig onderzoek door nationale rechters – schending

 • Raad van State - 236.371 - 08-11-2016

  Asielzoekster – eerste arrest RvV vernietiging – RvV acht psychologisch onderzoek noodzakelijk – tweede weigeringsbeslissing CGVS zonder psychologisch onderzoek – tweede arrest RvV stelt niet vast dat psychologisch onderzoek niet langer noodzakelijk is – schending gezag van gewijsde eerste arrest RvV – cassatie

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 16/219/C en 16/221/C - 07-11-2016

  Visumaanvraag – kort verblijf - Syrië – UDN bij RvV – Belgische staat veroordeeld om visa af te leveren – dwangsom – annulatiebevoegdheid – voorlopige maatregelen – art. 3 EVRM – visa moeten worden afgeleverd - Rechtbank van eerste aanleg onbevoegd om arrest RvV aan te vullen door een dwangsom op te leggen

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 15/7846/A, 15/10788/A en 16/15/A - 07-11-2016

  Opvang – gezin met minderjarige kinderen in onwettig verblijf – behoeftigheid staat al vast door opvang – geen voorafgaande vraag bij OCMW – veroordeling Fedasil

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 177.342 - 04-11-2016

  Gezinshereniging – familielid van een derdelander – art. 10 Vw. – art. 12bis Vw. – echtgenote en kinderen erkend als vluchteling – buitengewone omstandigheden – verzoeker uitgesloten van vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming – onontvankelijk – art. 3 EVRM – art. 8 EVRM – verzoeker wordt niet bevolen het grondgebied te verlaten – tegenstrijdige motivering - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 177.346 - 04-11-2016

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – eigen inkomsten verzoeker – term “beschikken” – herkomst bestaansmiddelen - vernietiging

 • Hof van beroep / Gent - 2015/EV/0010 - 03-11-2016

  Akte van bekendheid – homologatie met oog op naturalisatie tot Belg – vervanging geboorteakte – art. 5, § 1 WBN – getuigenverklaringen – gebruik valse namen – geen onmogelijkheid geboorteakte of gelijkwaardig document te verschaffen – getuigen zijn tegenstrijdig en ongeloofwaardig – identiteit en herkomst twijfelachtig - ongegrond

 • Hof van beroep / Antwerpen - 2015/FA/133 - 02-11-2016

  Huwelijk in Egypte – verzoek tot afgifte attest geen huwelijksbeletsel bij Belgische ambassade – art. 20/1 van de consulaire wet van 31 december 1851 – schijnhuwelijk – art. 69, 70 en 71 wet 21 december 2013 houdende het consulair wetboek – onderzoek schijnhuwelijk toegelaten – art. 146bis BW – openbare orde – ongegrond

 • Rechtbank van eerste aanleg / Brussel - 2015/2338/B - 31-10-2016

  IPR – erkenning buitenlands vonnis – afstamming - draagmoederschap – vaderschap verzoekers vastgesteld door rechtbank in Californië - erkenning tweede vaderschap – art. 22 en 25 WIPR – openbare orde – weigering tot erkenning

Pagina's