Databank rechtspraak

print
Je kan zoeken met de query syntax. Bijvoorbeeld: "Art. 9ter Vw." AND "Vernietiging".
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 24587/12 - 12-07-2016

  (A.M. en anderen t. Frankrijk) Schending van artikel 3 – geen schending van artikel 5 §1 – geen schending van artikel 5 §4 – geen schending van artikel 8

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 68264/14 - 12-07-2016

  (R.K. t. Frankrijk) Onontvankelijk (artikel 3 i.v.m. terugkeer naar Rusland) – schending van artikel 3 (detentie) –schending van artikel 5 §1 – schending van artikel 5 §4 –schending van artikel 8

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 76491/14 - 12-07-2016

  (R.C. en V.C. t. Frankrijk) Schending van artikel 3 – geen schending van artikel 5 §1 – geen schending van artikel 5 §4 – geen schending van artikel 8

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 78514/14 - 07-07-2016

  (R.V. t. Frankrijk) Schending artikel 3 (verbod op onmenselijke of vernederende behandeling) – asielaanvraag - geloofwaardigheid

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 29094/09 - 05-07-2016

  (A.M. t. Nederland) Geen schending artikel 3 (verbod op onmenselijke of vernederende behandeling) en artikel 13 (recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel) – artikel 1F VN-Vluchtelingenverdrag

 • Raad van State - 235.342 - 05-07-2016

  Asielaanvraag – niet-inoverwegingname – verzoeker erkend als vluchteling in Griekenland – art. 57/6/3 Vw. – annulatieberoep – RvV heeft annulatieberoep beoordeeld met hervormingsbevoegdheid – schending bevoegdheid rechtscollege raakt openbare orde - vernietiging

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 9912/15 - 05-07-2016

  (O.M. t. Hongarije) Detentie - asielzoeker - Iran - risico op onderduiking - proportionaliteit - individuele beoordeling - kwetsbaar profiel - schending art. 5 EVRM

 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 51362/09 - 30-06-2016

  (Taddeucci en McCall t. Italië) Artikel 14 EVRM juncto 8 EVRM – discriminatieverbod i.v.m. het recht op gezinsleven – ongehuwd homoseksueel koppel – weigering gezinshereniging – discriminatie op basis van de seksuele geaardheid –schending

 • Hof van Justitie - C-115/15 - 30-06-2016

  (Secretary of State for the Home Department t. NA) Prejudiciële verwijzing – Artikelen 20 en 21 VWEU – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 13, lid 2, eerste alinea, onder c) – Verordening (EEG) nr. 1612/68 – Artikel 12 – Verblijfsrecht van familieleden van een Unieburger – Huwelijk tussen een Unieburger en een derdelander – Huiselijk geweld – Echtscheiding na vertrek van de Unieburger – Behoud van het verblijfsrecht van de derdelander die het ouderlijk gezag heeft over de gemeenschappelijke kinderen die Unieburgers zijn

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 170.949 - 30-06-2016

  Gezinshereniging – visumaanvraag – visum type D – art. 10 Vw. – niet gelegaliseerd huwelijkscertificaat – art. 27 WIPR – verklaringen tijdens asielaanvraag – art. 12bis, § 5 vw. – andere geldige bewijzen – Omzendbrief 17 juni 2009 – zorgvuldigheidsplicht - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 170.821 - 29-06-2016

  Asielzoeker – Irak – mantelzorg door familie vereist – echtgenote en zonen met subsidiaire bescherming – zorgbehoevend – soenniet – risico in Bagdad – art. 48/4, § 2, b) Vw. - toekenning subsidiaire bescherming

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 170.819 - 29-06-2016

  Asielzoekers – Irak – soennieten – Bagdad – mentale problemen zoon – belang van het kind – ernstige medische problematiek – geen beschermingsmogelijkheden Iraakse autoriteiten - erkenning

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 170.876 - 29-06-2016

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – referentiepersoon niet meer tewerkgesteld bij werkgever – hoorplicht – onvolledige informatie – arbeidsongeschiktheidsuitkering niet uitgesloten door art 40ter Vw. - vernietiging

 • Raad van State - 235.265 - 28-06-2016

  Gezinshereniging – familielid van een Belg – art. 40ter Vw. – voldoende bestaansmiddelen – bestaansmiddelen van familielid – herkomst van de bestaansmiddelen – art. 221 BW – bijdragen in de lasten van het huwelijk naar vermogen – bijdrage is niet hetzelfde als beschikken – geen rekening houden met bestaansmiddelen familielid - vernietiging

 • Arbeidsrechtbank / Brussel - 14/7461/A - 28-06-2016

  Terugvordering betaalde kinderbijslag – art. 52 AKBW – kinderen woonden en gingen in Marokko naar school – geen vrijstelling – Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko en de administratieve schikking niet van toepassing – verlengde verjaringstermijn 5 jaar – valse vermeldingen – art. 120 AKBW - gegrond

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 170.597 - 27-06-2016

  Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – art. 40bis Vw. – verzoeker in Nederland uitgesloten van de vluchtelingenstatus – art. 1 F Vluchtelingenverdrag - uitsluiting – openbare orde – art. 27, lid 2 Burgerschapsrichtlijn – art. 7 EU-Handvest – heropening debatten – verzoek om prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie

 • Hof van Cassatie - C.15.0014.N - 27-06-2016

  Staatloze – art. 57 OCMW-wet – art. 98 KB 8 oktober 1981 – art. 159 GW – art. 10 Vw. – geen recht op verblijf – verzoeker kan Armeense nationaliteit verwerven – geen ernstige pogingen ondernomen om Armeense nationaliteit te verwerven – verwerping

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 170.599 - 27-06-2016

  Asielzoekers – Irak – attesten UNHCR – erkend als vluchteling in Turkije – geen informatie over omstandigheden erkenning – niet vermeld bij DVZ – desalniettemin ontbreekt essentiële informatie - vernietiging

 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 170.501 - 24-06-2016

  Dublin III – BGV – repatriëring – visum voor Portugal – heropening leeftijdsonderzoek – originele geboorteakte – UDN – art. 24 EU-Handvest – art. 6, 8 en 27 Dublin-Vo. – waarborgen voor minderjarigen – halfzus in België – daadwerkelijk rechtsmiddel – gerede twijfel over al dan niet meerderjarigheid – ambigue houding DVZ – MTHEN – schorsing

 • Raad van State - 235.211 - 23-06-2016

  KB 11 mei 2015 – lijst veilige landen van herkomst – Art. 57/6/1 Vw. - Albanië – gedeeltelijke vernietiging

Pagina's